مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش و برنامه ریزی شهری
سال:1389 | دوره:1 | شماره:3
صفحه شروع:131 | صفحه پایان:150

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

374

دانلود:

190

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیرپذیری ابعاد حس مکان از ادراکات ذهنی در محله های مسکونی شهری

صفحات

 صفحه شروع 131 | صفحه پایان 150

چکیده

 عملکردگرایی دیدگاههای مدرنیستی توسعه, انسان و شهر و معماری را از معنا بیگانه و از حس تهی ساخته, و با تولید انبوه فضاهای بی هویت و بی معنا انسان را در بی مکانیPlacelessness  و بی هویتی رها کرده اند. الگوهای توسعه شهری پایدار, از یک زاویه پاسخی به بی تفاوتی های خسارت بار نسبت به هویت و تاریخ و حس و روح در دیدگاه های مدرنیستی توسعه نیز تلقی می شوند. هدف پژوهش های مکان محور در بافتهای شهری, فرا تر از راستی آزمایی فرضیات دانش روابط انسان و محیط در زمینه و بستری ایده آل, از حیث فراهم بودن تعاملات روزمره انسان و اجتماع و کالبد و معنا, مطالعاتی مستقر بر روابط وثیق حس مکان و رفتارهای مشارکت جویانه شهروندان در فرآیندهای توسعه شهری پایدار بوده است. این مقاله, برگرفته از پژوهشی مبنایی و تبیینی Explanatory research در بعد پذیری حس مکان و تطبیق مدلهای نگرشی Attitudinal ارزیابی و سنجش حس مکان با ویژگی های محیط و بافت محله های مسکونی شهری است. مطالعه پیش رو در تحلیل ساختار سنجش و ارزیابی آن ابعاد در چنان زمینه و بافتی نیز کوشش داشته است. این پژوهش, همچنین با مطالعه تاثیرپذیری ابعاد حس مکان از ادراکات ذهنی, به ارائه شاخص ها و معیارهای ارزیابی کیفیت ادراکات و تصورات ذهنی شهروندان و نیز ارائه مدل تحلیلی تاثیرسنجی ابعاد مولفه های حس مکان از عوامل ذهنی در محیط محله های مسکونی شهری پرداخته است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.