Start: 2/7/2023 2:18:31 AMEnd: 2/7/2023 2:18:32 AM >> 305

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,336

دانلود:

704

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تغییرات اقلیمی شهر یزد در رابطه با توسعه شهری و منطقه ای

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 58

چکیده

تغییر اقلیم یکی از مسایل مهم زیست - محیطی به شمار می رود که مطالعات زیادی را به خود اختصاص داده است. شهر یزد, از جمله شهرهای واقع در منطقه خشک است که در سالهای اخیر به دلیل افزایش کارخانجات صنعتی و آلودگی هوا, ناهنجاریهای اقلیمی درخور توجهی را تجربه کرده است. به دلیل اهمیت این موضوع, این تحقیق بر آن است که با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مدل رتبه ای من- کندال به مطالعه تغییرات عناصر اقلیمی شامل حداقل, حداکثر و متوسط دما, بارش, رطوبت و ابرناکی ایستگاه یزد در طول دوره آماری 1953-2005 پرداخته, ضمن مشخص نمودن زمان تغییرات ناگهانی و روند احتمالی در وضعیت اقلیمی شهر و منطقه, راهکارهایی را ارائه نماید. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها نشان می دهد که با توجه به مطابقت روندهای دما و بارش, از سال 1997 به بعد, وضعیت خشکی در منطقه حاکم و روز به روز بر شدت آن افزوده شده است. وجود چنین روند خشکسالی فزاینده ای در منطقه یزد, کار برنامه ریزان شهری را تا حدودی محدود و سخت می کند که باید برای احتراز از این خشکسالی و پیامدهای دیگر آن, برنامه های توسعه شهری و منطقه ای در راستای مقابله با بحران و به صورت مدیریت ریسک جهت یابی شود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی