مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش و برنامه ریزی شهری
سال:1389 | دوره:1 | شماره:1
صفحه شروع:49 | صفحه پایان:64

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

245

دانلود:

108

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناخت محدوده مکانی تشکیل جزیره گرمایی در شهر رشت

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 64

چکیده

 فعالیت های بشری و تغییر در سیمای طبیعی شهر, تفاوتهایی از نظر درجه حرارت بین مناطق مرکزی شهر و حومه آن ایجاد می کند. که به جزیره حرارتی معروف است. این پدیده, به ویژه در شهرهای بزرگ, بیشتر مشهودتر است. هدف این تحقیق, شناخت تفاوت دمایی مناطق مختلف شهر رشت و حاشیه اطراف, به منظور تهیه نقشه دمایی شهر و امکان تشکیل جزیره دمایی در شهر رشت است. عرصه مطالعاتی در این تحقیق, شهر رشت است و برای انجام این تحقیق, از آمار روزانه در ایستگاه های سینوپتیک موجود در حومه رشت (کشاورزی و فرودگاه) استفاده گردید و برای ارزیابی حرارتی در قسمتهای مختلف شهر نیز نه ایستگاه به کمک شهرداری رشت و اداره هواشناسی استان دایر و در طول جمع آوری داده های روزانه ( بهمن 85 لغایت خرداد 1386) استفاده شده است. نتایج حاصل از مقایسه داده های آمار نشان می دهد که اختلاف دمایی معادل 5 تا 6.4 درجه سانتی گراد بین مرکز جزیره گرمایی با نواحی اطراف در شرایط حداقل دمایی و اختلاف دمایی معادل 3 الی 5.6 سانتی گراد در شرایط دمایی بیشینه به وجود می آید و همچنین بیشینه اختلاف در سطح شهر مربوط به ایستگاه سبزه میدان است که در ماه خرداد در حداقل دما, این اختلاف با 4.6 درجه سانتیگراد به دمای حداکثر می رسد و در همین ماه در حداکثر دما با اختلاف 2.97 درجه سانتیگراد به حداقل رسیده و ثبت شده است. نقشه های هم ارزش دمایی به صورت کنتوری و پهنه بندی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی ترسیم و مکانهای احتمالی جزیره گرمایی مشخص گردید.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.