مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش و برنامه ریزی شهری
سال:1390 | دوره:2 | شماره:4
صفحه شروع:21 | صفحه پایان:42

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

218

دانلود:

112

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیلی بر اثربخشی تراز مالی (درآمد – هزینه) و نقش آن در کارایی عملکرد شهرداری شاهدیه

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 42

کلیدواژه

تراز مالی (درآمد – هزینه)Q2

چکیده

 این مقاله به بررسی ترازمالی (درآمد – هزینه) شهرداری شاهدیه طی سال های 87-1380 و تحلیل عوامل تاثیرگذار همراه با میزان تاثیرگذاری آنها در کارایی عملکرد شهرداری در عرضه خدمات به شهروندان پرداخته است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. بررسی منابع درآمدی شهرداری نشان می دهد که درآمدهای ناشی از عوارض عمومی از 49.7 درصد کل درآمدهای کسب شده طی سال های 87-1380, در سال 1380 به 29.4 درصد در سال 1387 کاهش یافته است. درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی نیز در سال 1380 از 0.7 درصد کل درآمدهای حاصله به 16.5 درصد در سال 1387 افزایش یافته است. درآمدهای ناشی از اعانات و هدایا و دارایی ها از 11.6 درصد در سال 1380 با نرخ رشد 39 درصد در سال, به 26.9 درصد در سال 1387 افزایش یافته است. درآمدهای ناشی از کمک های دولتی نیز طبق برنامه خودکفایی شهرداری های کشور, در شهرداری شاهدیه شاهد یک روند نزولی طی سال های 1387-1381 بوده است به گونه ای که از 12.6 درصد در سال 1381 به 1.4 درصد در سال 1387 تنزل پیدا کرده است. بررسی ها حاکی از آن است که طی دوره مورد مطالعه درآمدهای پایدار (مستمر) دارای یک روند نزولی و درآمد های ناپایدار دارای افزایش چشمگیری بوده است. بنابراین, با توجه با بارز بودن نقاط ضعف در شهرداری شاهدیه می توان گفت استفاده از سیستم مدیریت شهری نوین, مشارکت مردم در اداره امور شهر, طرح ایجاد مراکز چند منظوره آموزشی, تفریحی, فرهنگی, هنری, تعریف پروژه های درآمدزا و مشارکت با بخش خصوصی, تخصیص اعتبارات عمرانی به صورت یکسان و برابر, برای تمام سرفصل های بودجه ای و برنامه ریزی بلندمدت, به عنوان استراتژی هایی هستند که شهرداری را در برای کسب درآمدهای پایدار یاری خواهد کرد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی