مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سیاست گذاری اقتصادی | سال:1391 | دوره:4 | شماره:7 | صفحه شروع:79 | صفحه پایان:100

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

360

دانلود:

213

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی آسیب پذیری مالی بخش بانکی و عوامل موثر بر آن با استفاده از شاخص z-score

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 100

چکیده

 در این مقاله با استفاده از شاخص z-score به بررسی پایداری بخش بانکی و عوامل موثر بر آن در دوره 1388-1380 پرداخته شده است. برای این منظور از داده های ترازنامه و سود و زیان بانک ها استفاده شده و با کاربرد داده های پانل, مدل مقاله برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که افزایش نسبت بدهی به دارایی و هزینه به درآمد, باعث افزایش آسیب پذیری مالی بخش بانکی می شود و با افزایش شاخص تنوع درآمد, آسیب پذیری مالی این بخش کاهش می یابد. به علاوه در میان متغیرهای بانکی موجود در مدل, افزایش نسبت بدهی به دارایی, اثر بیشتری روی آسیب پذیری بخش بانکی دارد. افزایش نرخ تورم نیز باعث افزایش آسیب پذیری بخش بانکی می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID