مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: انسان پژوهی دینی
سال:1391 | دوره:9 | شماره:28
صفحه شروع:31 | صفحه پایان:51

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

296

دانلود:

84

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

هندسه تعامل ادراکات و نفس در ساختار و عملکرد شاکله

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 51

چکیده

 تحلیل های ارائه شده پیرامون «شاکله» در تفاسیر قرآنی ما را به تعابیر حکما درخصوص «صورت نوعیه انسنی» رهنمون می شود. در این بستر, ادراکات محور اصلی شکل گیری و تحولات شاکله و علت ناقصه در عملکرد آن خواهد بود. در مقاله حاضر به روش پژوهش تطبیقی در تفاسیر و آثار حکما و جمع بندی دیدگاه مفسران و مقابله دیدگاه دو مفسر فیلسوف, علامه طباطبایی و فخر رازی, ابتدا معنایی جامع از شاکله ارائه می شود و سپس هم سنخی صورت نوعیه فلسفی با شاکله قرآنی به اثبات می رسد؛ ضمن اینکه متعلق فعل و انفعالات نفس از صرف اعمال, به همه ادراکات علمی و عملی تعمیم داده می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی