مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

94

دانلود:

44

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی روند تغییرات تراکم زئوپلانکتون ها با غلظت کلروفیل a در دریاچه ولشت

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 77

چکیده

 در این مطالعه ساختار جمعیت زئوپلانکتون ها به همراه ویژگی های شیمیایی و فیزیکی آب نظیر دمای آب, عمق شفافیت آب(SD) , فسفر کل (TP), نیترات (NO3), نیتروژن کل (TN), نسبت TN/TP و کلروفیل a بصورت ماهانه از فروردین ماه 1388 تا فروردین ماه 1389 (13 ماه) در سه ایستگاه مطالعاتی در دریاچه ولشت بررسی گردید. بدین منظور زئوپلانکتون ها, کلروفیل a و دیگر پارامترها در هر ایستگاه در سه تکرار جمع آوری گردید. در این مطالعه مجموعا 71 جنس از زئوپلانکتون ها شناسایی گردید که متعلق به 9 شاخه, 12 رده, 21 راسته و 43 خانواده می باشد. میانگین تراکم کل زئوپلانکتون های دریاچه ولشت 10086 عدد در متر مکعب محاسبه گردید. بیشترین تراکم زئوپلانکتون ها در فروردین ماه 1388 با میانگین 24506 عدد در متر مکعب و حداقل آن در دی ماه با میانگین 846 عدد در متر مکعب مشاهده گردید. همچنین میانگین سالانه غلظت کلروفیل a دریاچه ولشت 2.87 میکروگرم در لیتر با حداکثر 6.47 در شهریور ماه و حداقل 1.13 میکروگرم در لیتر در اسفند ماه اندازه گیری شد. در این میان میزان غلظت کلروفیل a با میزان نیترات همبستگی منفی و با فراوانی گونه هایی متعلق به دو شاخه Ciliophora و Rhizopoda, همچنین با فراوانی گونه Chydorus sphaericus متعلق به گروه Cladocera از شاخه Arthropoda همبستگی منفی نشان داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  هدایتی فرد، م.، و موسوی ندوشن، ر.، و خم خاجی، ن.، و وحیدی، ف. (1390). بررسی روند تغییرات تراکم زئوپلانکتون ها با غلظت کلروفیل a در دریاچه ولشت. آبزیان و شیلات, 2(6), 65-77. https://sid.ir/paper/219794/fa

  Vancouver: کپی

  هدایتی فرد مسعود، موسوی ندوشن رضوان، خم خاجی ناهید، وحیدی فاطمه. بررسی روند تغییرات تراکم زئوپلانکتون ها با غلظت کلروفیل a در دریاچه ولشت. آبزیان و شیلات. 1390 [cited 2023January30];2(6):65-77. Available from: https://sid.ir/paper/219794/fa

  IEEE: کپی

  هدایتی فرد، م.، موسوی ندوشن، ر.، خم خاجی، ن.، وحیدی، ف.، 1390. بررسی روند تغییرات تراکم زئوپلانکتون ها با غلظت کلروفیل a در دریاچه ولشت. آبزیان و شیلات, [online] 2(6), pp.65-77. Available: https://sid.ir/paper/219794/fa.