مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آبزیان و شیلات | سال:1391 | دوره:3 | شماره:9 | صفحه شروع:53 | صفحه پایان:69

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

214

دانلود:

75

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و مقایسه خصوصیات ریخت سنجی و شمارشی ماهی گوازیم دم رشته ای ((Nemipterus japonicus (Bloch،1791) در سواحل جزیره خارک و بوشهر

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 69

چکیده

 در این پژوهش خصوصیات ریخت سنجی (مورفومتریک) و شمارشی (مریستیک) ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus) سواحل خلیج فارس (جزیره خارک و بوشهر) مورد مطالعه قرار گرفت که با صید 714 نمونه ماهی طی مدت 13 ماه از آذرماه 1388 تا آذرماه 1389 به وسیله تور گوشگیر (چشمه 25 و 35 میلیمتر) به اجرا در آمد. برای این منظور 27 مشخصه مورفومتریک, 8 مشخصه مریستیک و 25 مشخصه نسبی این ماهی مورد بررسی واقع گردید. اطلاعات حاصله در نرم افزارهای آماری همچون systat9.0 و Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که طبق نتایج حاصله دامنه طولی ماهیان ماده بین 194.250 تا 356.520 میلی متر و دامنه وزنی آنها بین 46.900 تا 305.200 گرم و در ماهیان نر دامنه طولی بین 190.520 تا 335.520 میلی متر و دامنه وزنی آنها بین 46.500 تا 340.800 گرم می باشد. بیشترین فراوانی گروه های طولی 250 تا 280 میلیمتر برآورد گردید و نسبت جنسی نر به ماده نیز 1: 2.17 بود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID