Start: 2/7/2023 2:17:55 AMEnd: 2/7/2023 2:17:56 AM >> 162

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

391

دانلود:

49

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اندازه گیری و مقایسه کیفیت ترکیب شیمیایی بافت عضله سه گونه ماهی شوریده (Otolithes ruber)، قباد (Scomberomorus guttatus) و شیر (Scomberomorus commerson) خلیج فارس در فصل زمستان

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 75

چکیده

 این تحقیق در سال 1389 به منظور تعیین میزان پروتئین, چربی, کربوهیدرات, فیبر, خاکستر, رطوبت و در ماهی شوریده (Otolithes ruber), قباد (Scomberomorus guttatus) و شیر (Scomberomorus commerson) خلیج فارس انجام شد. 9 نمونه ماهی از هرگونه در دی ماه از بازار ماهی اهواز تهیه شدند.طول کل ماهی شوریده, قباد و شیر به ترتیب 0.50±35.17, 0.57±49.33 و 4.5±53.38 سانتیمتر بود. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS17 و آزمون t انجام شد که وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار در سطح 95 درصد (0.05=P) تعیین گردید. بالاترین میزان چربی و خاکستر به ترتیب 0.1±3.4 و 0.01±1.63 درصد در عضله ماهی شیر و بالاترین میزان پروتئین و رطوبت 0.2±19.9 و 0.1±78.2 درصد به ترتیب در عضله ماهی قباد و شوریده بود. درمورد میزان فیبر و کربوهیدرات در همه نمونه های مورد مطالعه صفر بود. در این تحقیق بین میزان چربی و خاکستر عضله سه گونه ماهی شیر, شوریده و قباد اختلاف معنی داری مشاهده شد (0.05>P), اما میزان پروتئین و رطوبت اختلاف معنی داری نداشت (0.05<P).

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی