مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

125

دانلود:

49

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر پودر جلبک های دریایی Sargassum ilicifolium و Padina gymnospora در بسترهای مختلف بر روی رشد و بقا نوجوان های خیار دریایی Holothuria scabra

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 15

چکیده

 این تحقیق در سال 1390 در ایستگاه تحقیقات نرمتنان بندرلنگه و در شرایط آزمایشگاهی صورت گرفت. چهار تیمار مختلف که شامل غذای جلبک سارگاسوم با بستر ماسه ای دانه درشت, غذای جلبک سارگاسوم با بستر ماسه ای دانه ریز, غذای جلبک پادینا با بستر ماسه ای دانه درشت و غذای جلبک پادینا با بستر ماسه ای دانه ریز انتخاب و برای هر تیمار, سه تکرار در نظر گرفته شد. در هر مخزن 20 عدد نوجوان خیار دریایی گونه Holothuria scabra با طول و وزن اولیه به ترتیب 1.72±14.21 میلی متر و 0.112±2.394 گرم قرار داده شدند. پرورش به مدت 30 روز در مخازن پلی اتیلن صورت گرفت. طول نهایی در تیمارها به ترتیب به 3.52±23.78, 7.72±34.32, 7.71±19.94, 5.92±21.41 میلی متر رسید. وزن نهایی هم در تیمار ها به ترتیب به 0.172±3.984, 0.382±4.014, 0.232±2.994 و 0.375±3.174 گرم رسید.بازماندگی در تمام تیمارها یکسان و 100 درصد بود. بالا ترین میانگین رشد بر اساس طول (میلی متر در روز) و وزن (گرم در روز) در تیمار غذای جلبک سارگاسوم با بستر نرم و کمترین آن در تیمار غذای جلبک پادینا با بستر درشت به دست آمد. میانگین اختلاف رشد بر اساس طول و وزن در بین بسترها با غذای مشابه معنی دار نبود (0.01<P) ولی این میانگین بین غذای جلبک پادینا و جلبک سارگاسوم با بستر مشابه اختلاف معنی دار داشت (0.01>P). نتیجه کلی این بود که استفاده از پودر جلبک سارگاسوم اثر بیشتری نسبت به پودر جلبک پادینا بر روی رشد نوجوان های خیار دریای گونه H. scabra داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  اسماعیل زاده، ع.، و ساربان، ح.، و رامشی، ح.، و موحدی نیا، م. (1391). اثر پودر جلبک های دریایی Sargassum ilicifolium و Padina gymnospora در بسترهای مختلف بر روی رشد و بقا نوجوان های خیار دریایی Holothuria scabra. آبزیان و شیلات, 3(10), 9-15. https://sid.ir/paper/219749/fa

  Vancouver: کپی

  اسماعیل زاده عبداله، ساربان حسن، رامشی حسین، موحدی نیا محمد. اثر پودر جلبک های دریایی Sargassum ilicifolium و Padina gymnospora در بسترهای مختلف بر روی رشد و بقا نوجوان های خیار دریایی Holothuria scabra. آبزیان و شیلات. 1391 [cited 2023January30];3(10):9-15. Available from: https://sid.ir/paper/219749/fa

  IEEE: کپی

  اسماعیل زاده، ع.، ساربان، ح.، رامشی، ح.، موحدی نیا، م.، 1391. اثر پودر جلبک های دریایی Sargassum ilicifolium و Padina gymnospora در بسترهای مختلف بر روی رشد و بقا نوجوان های خیار دریایی Holothuria scabra. آبزیان و شیلات, [online] 3(10), pp.9-15. Available: https://sid.ir/paper/219749/fa.