مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آبزیان و شیلات
سال:1390 | دوره:2 | شماره:8
صفحه شروع:29 | صفحه پایان:37

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

149

دانلود:

78

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی توزیع و تراکم ماکروبنتوزها در مزارع پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در منطقه گمیشان استان گلستان

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 37

چکیده

 این تحقیق به منظور بررسی تراکم ماکروبنتوز ها در استخرهای پرورش میگوی سفید غربی در منطقه گمیشان استان گلستان در 2 استخر هر یک به مساحت 1 هکتار و عمق متوسط 1.5 متر انجام شد. نمونه برداری از رسوبات از 5 قسمت (خروجی, میانی, ورودی و کناره ها) با استفاده از دستگاه گرب با سطح مقطع 262 سانتی متر مربع طی دوره پرورش بطور ماهانه (از تیر تا مهر) در مرکز آموزش و ترویج آبزیان گمیشان در سال 1389 انجام شد. نمونه های جمع آوری شده با محلول رزبنگال (1 گرم بر لیتر) رنگ آمیزی و با الکل اتیلیک 70% تثبیت شدند, در آزمایشگاه نمونه ها از الک 500 میکرون جهت نگهداری ماکروبنتوزها عبور و شستشو داده شده و با استفاده از استریو میکروسکوپ و میکروسکوپ تمام موجودات توسط کلیدهای شناسایی اختصاصی دریای خزر شناسایی و شمارش شدند. فاکتورهای دما, pH, شوری هر ده روز یکبار اندازه گیری گردید. موجودات ماکروفون شناسایی شده در استخرهای پرورش میگوی سفید غربی مربوط به رده های شکم پایان, دوکفه ای ها, پرتاران, حشرات و سخت پوستان بودند. به طور کلی بیشترین فراوانی در استخر 6 با 67 درصد و استخر 16 با 58 درصد متعلق به گروه پرتاران و کمترین فراوانی در استخر 6 با 2 درصد و استخر 16 با 5 درصد متعلق به گروه سخت پوستان بود. همچنین کمترین فراوانی ماکروبنتوزها در استخر 6 و 16 در کناره راست و بیشترین تراکم در استخر 6 در ورودی و استخر 16 در قسمت کناره چپ به دست آمد. نتایج حاصل از انجام آزمون تست T در خصوص مقایسه فراوانی کل ماکروبنتوزها, بین استخرهای 6 و 16 اختلاف معنی داری را از خود نشان نداد (P>0.05). مقایسه ماکروبنتوزها طی ماه های مختلف نشان داد که تراکم آنها از تیر ماه تا مهر ماه یک کاهش نسبی را از خود نشان داده که این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار است (P<0.05). فاکتورهای مورد مقایسه (دما, شوری و pH) در دو استخر, اختلاف معنی دار نداشتند (P>0.05), در حالی که در ماه های مختلف و در صبح و عصر تفاوتی معنی دار مشاهده شد (P<0.05).

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی