مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آمایش سرزمین
سال:1397 | دوره:10 | شماره:1
صفحه شروع:117 | صفحه پایان:138

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

392

دانلود:

122

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل الگوهای فضایی رشد شهری در مناطق کلان شهری ایران (مطالعه موردی: مناطق کلان شهری تهران، مشهد، اصفهان و شیراز)

صفحات

 صفحه شروع 117 | صفحه پایان 138

چکیده

 مناطق کلان شهری ایران, از دیرباز تاکنون, مراکزی قدرتمند برای جذب جمعیت در کشور بوده و به تناسب, الگوهای فضایی مختلفی شکل داده است. هدف اصلی مقاله, تحلیل الگوهای فضایی رشد در مناطق کلان شهری ایران (شامل منطقه کلان شهری تهران, مشهد, اصفهان و شیراز) است که بر مبنای مدل آنتروپی شانون, ضریب جینی مکانی, شاخص تراکم فضایی و برآوردگر کریجینگ انجام شده است. نتایج یافته ها بر روند کاهش تمرکز در مناطق کلان شهری کشور تاکید دارد که در الگوهای مختلف فضایی نمود پیدا کرده است. در منطقه کلان شهری تهران, روند توسعه از الگوی متمرکز به سوی الگوی چندمرکزی و پیرامون پراکنده سوق پیدا کرده است. بر اساس روند توسعه مراکز سکونتگاهی آن در سال های اخیر, می توان گفت در عین تمرکز بر قطب تهران, سایر سکونتگاه ها نیز در تشکیل ساختار فضایی منطقه نقش موثری بازی کرده و مسیرهای ارتباطی قوی به تشکیل چنین الگویی منجر شده است. در منطقه کلان شهری اصفهان نیز الگوی ساختار فضایی از حالت تمرکز و با پراکنش نامتعادل, به سوی شکل گیری الگوی شعاعی سوق یافته است. این در حالی است که منطقه کلان شهری مشهد از الگوی تک مرکزیت خطی و شیراز از الگوی تک مرکزیت و پیرامون پراکنده پیروی می کند و دلیل آن را می توان به واسطه رشد اندک سکونتگاه ها در مقایسه با مراکز اصلی دانست.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی