مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آمایش سرزمین
سال:1397 | دوره:10 | شماره:1
صفحه شروع:65 | صفحه پایان:91

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

464

دانلود:

154

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تدوین سناریوهای تحقق پذیری آمایش سرزمین (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 91

چکیده

 آینده پژوهی در برنامه ریزی آمایش سرزمین بر یافتن عوامل کلیدی, پیشران ها و فقدان قطعیت های توسعه مناطق در فضای برنامه ریزی تاکید دارد تا برنامه ریز آمایشی با دراختیار داشتن آن ها به عنوان اهرم کنترل, به نگاشت و مدیریت آینده مطلوب بپردازد. هدف پژوهش حاضر, شناسایی شاخص های تاثیرگذار بر تحقق پذیری آمایش استان خراسان رضوی, شناخت متغیرهای کلیدی آمایش استان و درنهایت تدوین سناریوهای موثر بر تحقق پذیری آمایش استان بوده است. فرایند حاکم بر این پژوهش از نظر هدف, کاربردی و نوع روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. ماهیت داده ها کیفی بوده و روش گردآوری داده ها و اطلاعات به صورت کتابخانه ای, اسنادی و پیمایشی است. تجزیه وتحلیل داده ها مبتنی بر تکنیک های آینده پژوهی ازجمله پویش محیطی, تحلیل ساختاری و تحلیل تاثیر متقابل است. نتایج تحقیق نشان می دهد از بین سناریوهای تدوین شده, 22 سناریوی با سازگاری قوی, 2740 سناریوی با سازگاری ضعیف و 1837 سناریوی ناسازگار, پیش روی آینده آمایش استان وجود دارد. از 22 سناریوی محتمل, 8 سناریو وضعیت مطلوب, دو سناریو وضعیت بینابین و 12 سناریو وضعیت نامطلوب دارند. از بین سناریوهای مطلوب, سناریوی شماره یک بهترین سناریوی پیش روی آمایش استان است که تمام وضعیت های احتمالی آن کاملا مطلوب است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی