مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آمایش سرزمین
سال:1396 | دوره:9 | شماره:2
صفحه شروع:363 | صفحه پایان:388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

124

دانلود:

84

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

امکان سنجی و سنجش برد سرمایه گذاری عرصه های گردشگری استان آذربایجان غربی

صفحات

 صفحه شروع 363 | صفحه پایان 388

چکیده

 الگوهای نوین توسعه, بر مدار توسعه گردشگری و بهره گیری از تنوع های مکانی –فضایی استوار هستند. بنابراین, شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های مختلف فضاهای جغرافیایی در کانون توجه برنامه ریزان توسعه برای جذب سرمایه و سرمایه گذاری قرار دارد. در این راستا, هدف پژوهش حاضر امکان سنجی برد سرمایه گذاری عرصه های گردشگری با تاکید بر استان آذربایجان غربی است. نوع تحقیق, کاربردی و روش بررسی آن توصیفی– تحلیلی است و برای تجزیه و تحلیل فضایی داده ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی, GIS و شاخص تایل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از کل عرصه های گردشگری, حدود 12.45 درصد دارای برد سرمایه گذاری ملی و بین المللی و حدود 18.68 درصد دارای برد سرمایه گذاری ملی و محلی است. همچنین حدود 17.45 درصد از کل عرصه های گردشگری نیز نسبتا مناسب بوده و دارای برد محلی سرمایه گذاری است. همچنین از نظر کارشناسان, عوامل موثر در برد سرمایه گذاری منابع گردشگری اهمیت متفاوتی (شاخص تایل برابر با 0.55) دارند و عرصه هایی که با معیارهایی همچون شهر, زیرساخت ها و خدمات شهری همجوار هستند, برد بیشتری در مقایسه با سایر عرصه ها دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی