مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آمایش سرزمین
سال:1396 | دوره:9 | شماره:2
صفحه شروع:333 | صفحه پایان:362

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

315

دانلود:

118

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی آسیب پذیری مکانی زیرساخت های استان اردبیل با رویکرد پدافند غیرعامل

صفحات

 صفحه شروع 333 | صفحه پایان 362

چکیده

 با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه و تهدیدات مستمر کشورهای همسایه و غیرهمسایه, متاسفانه پروژه ها و تاسیسات اقتصادی و زیربنایی بدون ملاحظات دفاعی و امنیتی به صورت هدفی عریان و تهدیدی دردسترس دشمن و هرگونه تهاجمی استقرار یافته است. تحقیق حاضر به روش کاربردی و توسعه ای با هدف مطالعه و بررسی آسیب پذیری مکانی زیرساخت های استان اردبیل از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از شیوه تحلیل شبکه ای (ANP) در محیط GIS به منظور پهنه بندی آسیب پذیری زیرساخت های استان اردبیل همراه با 27 شاخص تاثیرگذار در قالب 4 مولفه محیط فیزیکی, محیط زیستی بیولوژیکی, دسترسی و زیرساخت ها انجام پذیرفته است. نتایج به دست آمده از بررسی الگوهای پراکنش فضایی و پهنه بندی آسیب پذیری نشان می دهد که توزیع فضایی زیرساخت های استان اردبیل از نوع خوشه ای (نداشتن پراکندگی) است و از نظر آسیب پذیری 7 درصد از پهنه سرزمین در آسیب پذیری خیلی زیاد هستند که خود این پهنه ها متراکم ترین نقاط جمعیتی و زیرساختی را دارند. علت این مساله وضعیت نامناسب شاخص های کالبدی و تمرکز نهادهای مدیریتی, صنعتی و نظامی در این مناطق از استان اردبیل است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی