video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

221

دانلود:

159

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی قابلیت ها و کارکردهای آموزشی و عمومی تلفن همراه ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نویسندگان

کیان مرجان

صفحات

 صفحه شروع 135 | صفحه پایان 158

چکیده

 امروزه استفاده از فناوری های موجود تلفن همراه در راستای اهداف آموزشی بیش از هر زمانی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین قابلیت های آموزشی این ابزار ارتباطی انجام شد. به این منظور, از روش پژوهش توصیفی پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی (4770 نفر) بود که بر اساس روش تعیین حجم نمونه مورگان و کرجسی, تعداد 351 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش, پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن از طریق دریافت نظر 8 نفر از متخصصان تعلیم و تربیت و علوم رسانه تعیین شد و همچنین پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ, 93/0 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی, در قالب آزمون تحلیل واریانس دو عاملی و آزمون t دو گروه مستقل, در نرم افزارSPSS نسخه21, استفاده شد. یافته ها نشان داد که دانشجویان بیشترین کاربردهای آموزشی تلفن همراه را در قابلیت هایی نظیر جستجوی اطلاعات درسی, تصویربرداری آموزشی, یادگیری زبان, انجام فعالیت های درسی, نرم افزارهای آموزشی و تبادل نظر با همکلاسی ها بکار می گیرند. از دیدگاه دانشجویان, تلفن همراه باعث تسهیل در برقراری ارتباط میان دانشجو و اساتید, صرفه جویی در وقت و دسترسی آسان به منابع درسی می شود. اما در عین حال, پیامدهای منفی نظیر رسوخ در حریم خصوصی افراد, تنش در اذهان عمومی, عدم تمرکز و مشغول شدن به مسائل غیر آموزشی را نیز همراه دارد. به علاوه, بین اثرات متقابل دوره تحصیلی-رشته تحصیلی در استفاده از کاربردهای آموزشی تلفن همراه تفاوت معنی داری به دست نیامد. همچنین میزان استفاده دانشجویان زن از قابلیت های آموزشی تلفن همراه بیشتر از دانشجویان مرد بود. در پایان, درباره یافته ها بحث شد و پیشنهادهای کاربردی ارائه شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کیان، مرجان. (1397). شناسایی قابلیت ها و کارکردهای آموزشی و عمومی تلفن همراه ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی. مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 9(18 )، 135-158. SID. https://sid.ir/paper/219569/fa

  Vancouver: کپی

  کیان مرجان. شناسایی قابلیت ها و کارکردهای آموزشی و عمومی تلفن همراه ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی. مطالعات برنامه درسی آموزش عالی[Internet]. 1397؛9(18 ):135-158. Available from: https://sid.ir/paper/219569/fa

  IEEE: کپی

  مرجان کیان، “شناسایی قابلیت ها و کارکردهای آموزشی و عمومی تلفن همراه ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی،” مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، vol. 9، no. 18 ، pp. 135–158، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/219569/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی