مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات معماری ایران | سال:1397 | دوره:7 | شماره:14 | صفحه شروع:97 | صفحه پایان:123

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

174

دانلود:

320

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش تدابیر اقلیمی مبتنی بر جابه جایی فصلی در طب سنتی بر سلامت انسان و تأثیر آن بر شکل گیری سازمان فضایی معماری مسکونی سنتی ایران

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 123

چکیده

 هدف از انجام این تحقیق, واکاوی خاستگاه دانش اقلیمی معماران سنتی و یافتن نقش مبانی طبی تدابیر اقلیمی مبتنی بر جابه جایی فصلی, به مثابه ی رفتار تنظیم کننده ی شرایط محیطی بر سلامت انسان و شکل گیری سازمان فضایی معماری مسکونی چهار اقلیم ایران با تکیه بر مبانی طبی است. روش تحقیق در بخش گردآوری اطلاعات, تفسیری تاریخی و در حوزه ی شواهد مصداقی, موردپژوهی و تطبیقی تحلیلی و در بخش تحلیل اطلاعات, کیفی است. یافته های تحقیق نشان می دهند مبانی طبی طراحی اقلیمی مبتنی بر جابه جایی فصلی, بر ویژگی هایی همچون مکان یابی, تنظیم زمانی, تنظیم طبقات ارتفاعی و جهت گیری فضا اشاره دارد. مجموع تحلیل ها حکایت از آن دارد که سازمان فضایی 18 خانه ی بررسی شده در چهار اقلیم ایران در سلسله مراتبی از طراحی اقلیمی متناسب با مطالعات اقلیمی پزشکان, به عنوان بخشی از آگاهی اجتماعی زمانه, که یکی از معیارهای شکل دهنده ی سازمان فضایی خانه های سنتی در گذشته بوده, شکل گرفته است و با مبانی طبی طراحی اقلیمی مبتنی بر جابه جایی فصلی در طب هماهنگی دارد. نحوه ی انجام جابه جایی فصلی درون خانه ای به دو عامل زمان و مکان جابه جایی فصلی که در مبانی طبی به آن ها اشاره شده وابسته بوده و در سازمان فضایی خانه ها اثرگذار بوده است و به صورت دووجهی و تک وجهی درون گرا, تک وجهی برون گرا, فصلی, روزانه و شبانه, عمودی و افقی در محور آسمان (بام, بالاخانه, پایین خانه, زیرزمین) و محور زمین (جلوسرا, عقب سرا) انجام می گرفته است. در این میان, جابه جایی فصلی, به عنوان شیوه ی زندگی اقلیمی و درمان اقلیمی, و جابه جایی فصلی درون خانه ای, به عنوان یک راهکار مناسب اقلیمی, می تواند در جهت حفظ سلامت, بهره مندی از عناصر اقلیمی پایدار و دستیابی به آسایش حرارتی در خانه های معاصر امروزی استفاده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID