مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: توسعه آموزش در علوم پزشکی | سال:1395 | دوره:9 | شماره:24 | صفحه شروع:72 | صفحه پایان:84

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

379

دانلود:

141

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ی مهارت های بین فردی (ISA) از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تبریز و علوم پزشکی تبریز

صفحات

 صفحه شروع 72 | صفحه پایان 84

چکیده

 زمینه و هدف: یکی از مهارت های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی, مهارت های ارتباطی میان فردی است. ارزیابی مهارت های میان فردی در عصر حاضر به علت رشد و توسعه شبکه های اجتماعی بسیار حایز اهمیت است. بنابراین ضرورت دارد ابزاری در این زمینه تعبیه شود. این پژوهش با هدف اعتباریابی پرسشنامه مهارت های ارتباطی میان فردی فترو (2000) در بین دانشجویان دانشگاه تبریز و علوم پزشکی تبریز انجام گرفت.روش بررسی: در این پژوهش توصیفی, تعداد 750 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز و علوم پزشکی تبریز با روش نمونه گیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها, پرسشنامه ی استاندارد آزمون مهـارت های ارتباطـی میان فردی فتـرو بود که دارای 65 سوال با مقیاس 5 درجه ای لیکرت بود. تحلیل داده ها, با بکارگیری آزمون آماری تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد.یافته ها: از بین 750 نمونه پژوهش, 423 نفر از نمونه ها دانشجویان دانشگاه تبریز و 327 نفر از دانشجویان علوم پزشکی تبریز بودند. با اجرای تحلیل عاملی اکتشافی بر روی 65 گویه, 6 عامل استخراج گردید و 54 گویه باقی ماند. برای نام گذاری عامل های جدید از پرسشنامه ی اصلی و پیشینه نظری و پژوهشی استفاده شد. این 6 عامل (همدلی و صمیمیت, ابراز وجود, مهارت های ارتباطی, توانایی حفظ ارتباطات, حل تعارض و مهارت های گوش دادن) 45.26 درصد کل واریانس را تبیین می کنند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی عاملی اکتشافی, پرسشنامه ی جدید نسبت به پرسشنامه ی اصلی با تعداد گویه های کمتر و مولفه های بیشتر می تواند برای سنجش مهارت های ارتباطی میان فردی مورد استفاده محققان قرار بگیرد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID