video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

663

دانلود:

245

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر عمل آوری پیت خام نیشکر با فشار بخار بر فراسنجه های تولید گاز با استفاده از میکروارگانیسم های جداسازی شده شکمبه

صفحات

 صفحه شروع 240 | صفحه پایان 246

چکیده

 این آزمایش برای تعیین تاثیر عمل آوری پیت خام نیشکر با بخار آب تحت فشار بالا (دمای 210 تا 220 درجه سانتی گراد, 19 بار فشار به مدت 3 دقیقه با رطوبت 70 درصد) بر فعالیت تخمیری و فراسنجه های تولید گاز و تجزیه آن توسط میکروارگانیسم های خالص شکمبه انجام شد. گروه های مختلف میکروبی شکمبه با استفاده از روش های فیزیکی, شیمیایی و استفاده از آنتی بیوتیک ها جدا شدند. گروه های میکروبی شامل کل میکروارگانیسم ها, قارچ ها, باکتری ها, پروتوزوا, مجموع قارچ و باکتری, باکتری و پروتوزوا, و قارچ و پروتوزوا بودند. فراسنجه های تولید گاز در طی 96 ساعت انکوباسیون توسط این گروه های میکروبی با استفاده از معادله نمایی ارسکوف و مکدونالد تعیین شدند. عمل آوری با بخار به طور معنی داری نرخ تولید گاز و تولید گاز از بخش قابل تخمیر پیت خام را توسط همه گروه های میکروبی افزایش داد. بالاترین تولید گاز از بخش قابل تخمیر (193.25 میلی لیتر) و نرخ تولید گاز (0.09 میلی لیتر در ساعت) توسط مجموع میکروارگانیسم های شکمبه مربوط به تیمار عمل آوری با بخار بود. بیشترین مقدار تولید گاز توسط کل میکروارگانیسم های شکمبه و کمترین مقدار هم توسط پروتوزواهای شکمبه مشاهده شد. بنابراین نتایج آزمایش نشان داد که بخار آب تحت فشار بدون ایجاد اثرات منفی می تواند سبب بهبود هضم و تخمیر پیت خام نیشکر شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  محمدآبادی، طاهره، چاجی، مرتضی، و بوجارپور، محمد. (1391). اثر عمل آوری پیت خام نیشکر با فشار بخار بر فراسنجه های تولید گاز با استفاده از میکروارگانیسم های جداسازی شده شکمبه. پژوهش های علوم دامی ایران، 4(3)، 240-246. SID. https://sid.ir/paper/218442/fa

  Vancouver: کپی

  محمدآبادی طاهره، چاجی مرتضی، بوجارپور محمد. اثر عمل آوری پیت خام نیشکر با فشار بخار بر فراسنجه های تولید گاز با استفاده از میکروارگانیسم های جداسازی شده شکمبه. پژوهش های علوم دامی ایران[Internet]. 1391؛4(3):240-246. Available from: https://sid.ir/paper/218442/fa

  IEEE: کپی

  طاهره محمدآبادی، مرتضی چاجی، و محمد بوجارپور، “اثر عمل آوری پیت خام نیشکر با فشار بخار بر فراسنجه های تولید گاز با استفاده از میکروارگانیسم های جداسازی شده شکمبه،” پژوهش های علوم دامی ایران، vol. 4، no. 3، pp. 240–246، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/218442/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی