video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

758

دانلود:

193

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش PCR رقابتی

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 107

چکیده

 هدف از این مطالعه بررسی تاثیرات جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه گاوهای شیری هلشتاین ایران بود. بدین منظور 6 راس گاو شیرده هلشتاین در طول مدت 5 تا 56 روز پس از زایش انتخاب شدند. جیره های مورد استفاده محتوی کنجاله سویا (تعداد: 3 راس) و کنجاله کلزا (تعداد: 3 راس) بودند. گاوها در جایگاه های بسته در طول مدت اعمال جیره نگهداری و خوراک به صورت کاملا مخلوط روزی 2 بار به آنها داده شد. به منظور بررسی کمی جمعیت قارچ های بی هوازی تحت تیمارهای تغذیه ای از روش PCR رقابتی استفاده گردید. قطعه استاندارد در واکنش PCR رقابتی از ژنوم فاژ لامبدا سنتز گردید و تکثیر همزمان با راندمان یکسان این قطعه با قطعه کنترل استاندارد در یک واکنش PCR انجام و مورد ارزیابی قرار گرفت. از شدت نسبی باندهای قطعه الگو و کنترل استاندارد به منظور بررسی کمی جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه تحت جیره های مختلف استفاده گردید. داده های حاصل با نرم افزار SAS با روش GLM در قالب یک طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه احتمالا تغییرات معنی داری را در اثر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا (به ترتیب 35.12±1.87 و 34.79, واحد اختیاری) نشان ندادند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نصیری، محمدرضا، ولی زاده، رضا، دانش مسگران، محسن، هروی موسوی، علیرضا، و سخاوتی، محمدهادی. (1388). بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش PCR رقابتی. پژوهش های علوم دامی ایران، 1(2)، 99-107. SID. https://sid.ir/paper/218412/fa

  Vancouver: کپی

  نصیری محمدرضا، ولی زاده رضا، دانش مسگران محسن، هروی موسوی علیرضا، سخاوتی محمدهادی. بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش PCR رقابتی. پژوهش های علوم دامی ایران[Internet]. 1388؛1(2):99-107. Available from: https://sid.ir/paper/218412/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا نصیری، رضا ولی زاده، محسن دانش مسگران، علیرضا هروی موسوی، و محمدهادی سخاوتی، “بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش PCR رقابتی،” پژوهش های علوم دامی ایران، vol. 1، no. 2، pp. 99–107، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/218412/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی