مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,706

دانلود:

357

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثرات جایگزینی کنجاله کانولا با کنجاله سویا بر برخی صفات تولیدی گاو های تازه زای هلشتاین

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 45

چکیده

 به منظور بررسی اثرات جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کانولا بر مصرف ماده خشک, تولید و ترکیب شیر و برخی از فراسنجه های خونی گاوهای شیری تازه زای هلشتاین از 12 راس گاو تازه زای هلشتاین در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد. تیمارهای آزمایشی عبارتند بودند از جیره حاوی کنجاله سویا (6=n) و یا جیره حاوی کنجاله کانولا (6=n). برای تجزیه و تحلیل آماری داده های تکرار شده در زمان از رویه Mixed به صورت تکرار در زمان و برای سایر داده ها از رویه GLM نرم افزار آماری SAS استفاده شد. نتایج نشان داد که تولید شیر, پروتئین, چربی و لاکتوز در بین خوراک های مورد استفاده مشابه بود. خوراک دارای کنجاله کانولا, درصد چربی شیر را به طور معنی داری افزایش داد. اثر خوراک های مختلف بر روی مصرف ماده خشک معنی دار نبود. سطوح گلوکز, کلسترول, نیتروژن غیر آمینی و آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) سرم خون تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. اثر زمان بر روی همه مولفه های مورد بررسی به استثنای درصد چربی معنی دار بود. نتایج این آزمایش نشان داد که جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کانولا اثر معنی داری بر مصرف ماده خشک, تولید و ترکیبات شیر (به استثنای درصد چربی), غلظت های گلوکز, کلسترول, نیتروژن اوره ای خون و آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز در خون نداشت. بنابراین می توان کنجاله کانولا را بدون داشتن اثرات مضر بر روی فراسنجه های تولیدی و متابولیت های خونی, جایگزین کنجاله سویا در جیره گاوهای شیرده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حسینی، فاطمه، هروی موسوی، علیرضا، و دانش مسگران، محسن. (1391). اثرات جایگزینی کنجاله کانولا با کنجاله سویا بر برخی صفات تولیدی گاو های تازه زای هلشتاین. پژوهش های علوم دامی ایران، 4(1)، 39-45. SID. https://sid.ir/paper/218320/fa

  Vancouver: کپی

  حسینی فاطمه، هروی موسوی علیرضا، دانش مسگران محسن. اثرات جایگزینی کنجاله کانولا با کنجاله سویا بر برخی صفات تولیدی گاو های تازه زای هلشتاین. پژوهش های علوم دامی ایران[Internet]. 1391؛4(1):39-45. Available from: https://sid.ir/paper/218320/fa

  IEEE: کپی

  فاطمه حسینی، علیرضا هروی موسوی، و محسن دانش مسگران، “اثرات جایگزینی کنجاله کانولا با کنجاله سویا بر برخی صفات تولیدی گاو های تازه زای هلشتاین،” پژوهش های علوم دامی ایران، vol. 4، no. 1، pp. 39–45، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/218320/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی