مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های علوم دامی ایران | سال:1391 | دوره:4 | شماره:4 | صفحه شروع:298 | صفحه پایان:309

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

514

دانلود:

145

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب و تعدادی از مواد الیافی و نقش آن ها در تغذیه نشخوارکنندگان

صفحات

 صفحه شروع 298 | صفحه پایان 309

چکیده

 این آزمایش برای مطالعه ویژگی های تغذیه ای و فیزیکی و شیمیایی پیت نیشکر خام و عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار (19 بار به مدت 3 دقیقه), باگاس خام نیشکر, کاه های گندم, جو و برنج, سبوس گندم و یونجه خشک طراحی شد. استفاده از بخار برای عمل آوری پیت خام نیشکر, سبب کاهش معنی داری در الیاف نامحلول در شوینده خنثی (77 در برابر 55 درصد), نسبت همی سلولز به سلولز (0.54 در برابر 0.1) و افزایش حلالیت همی سلولز و به تبع آن افزایش قند محلول (20 در برابر 124 میلی گرم در گرم ماده خشک) شد. بخار تحت فشار منجر به بهبود ویژگی های فیزیکی شامل افزایش جرم حجمی توده ای (0.20 در برابر 0.31 میلی گرم بر لیتر), حل پذیری (8.2 در برابر 12.8 درصد), جرم حجمی لحظه ای (0.30 در برابر 0.57 گرم بر میلی لیتر), و ماده آلی محلول (6.3 در برابر 11.2 درصد) و کاهش ظرفیت نگهداری آب (2.5 در برابر 2.1 میلی گرم در گرم) شد. همبستگی های منفی و مثبتی بین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مواد الیافی وجود داشت. جرم حجمی توده ای, جرم حجمی لحظه ای و حل پذیری دارای ارتباط منفی با الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی و لیگنین بودند. ظرفیت نگهداری آب ارتباط مثبت با این اجزاء داشت. به نظر می رسد عمل آوری مواد خشبی به ویژه پیت نیشکر با بخار آب تحت فشار روش مناسبی جهت بهبود ارزش تغذیه ای آن ها در تغذیه نشخوارکنندگان باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID