مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های علوم دامی ایران | سال:1391 | دوره:4 | شماره:4 | صفحه شروع:335 | صفحه پایان:344

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

294

دانلود:

104

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر افزودنی های مختلف بر پایداری هوازی، ترکیب شیمیایی و میکروب های سیلاژ ذرت

صفحات

 صفحه شروع 335 | صفحه پایان 344

چکیده

 این پژوهش به منظور بررسی تاثیر افزودنی های اسید پروپیونیک (1 درصد), اسیدفرمیک (0.8), ملاس (5 درصد) و ملاس+ اوره (13 درصد) بر ترکیب شیمیایی, جمعیت میکروبی, تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام و پایداری هوازی سیلاژ ذرت انجام گرفت. عمل سیلو کردن در سطل های 10 لیتری انجام گرفت. سیلوها بعد از 60 روز باز شدند. سیلاژهای تیمار شده با اسید پروپیونیک و اسیدفرمیک بیشترین مقدار ماده خشک را داشتند. تیمار اسید پروپیونیک درصد چربی خام و اسید چرب فرار کل بالاتری نسبت به سایر تیمارها داشت. مقدار پروتئین خام سیلاژ ذرت توسط ترکیب ملاس+ اوره افزایش یافت. کلیه افزودنی های مورد استفاده در این پژوهش باعث کاهش الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و الیاف نامحلول در شوینده خنثی شدند. شمار کل میکروارگانیسم ها در گروه شاهد و تیمار ملاس+ اوره بیشتر از سایر گروه های تیماری بود. تعداد باکتری های تولیدکننده اسیدلاکتیک در سیلاژهای تیمار شده با ملاس و ملاس+ اوره بیشتر از سایر تیمارها بود. آلودگی به مخمر در هیچکدام از سیلاژهای تیمار شده با افزودنی ها مشاهده نشد. تیمارهای ملاس و ملاس+ اوره پتانسیل تجزیه پذیری پروتئین خام را افزایش دادند. تجزیه پذیری موثر ماده خشک در سرعت عبور شکمبه ای 5 درصد در ساعت در تیمارهای اسیدفرمیک, ملاس و اسید پروپیونیک نسبت به تیمارهای ملاس+ اوره و شاهد بیشتر بود. تجزیه پذیری موثر پروتئین خام در سرعت عبور شکمبه ای 5 درصد در ساعت در تیمارهای ملاس و ملاس+ اوره بیشتر از سایر تیمارها بود. پایداری هوازی در تیمارهای اسید پروپیونیک و اسیدفرمیک بیشتر از سایر تیمارها بود. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که افزودنی ها باعث افزایش کیفیت سیلاژ شدند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID