video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

934

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تنوع ژنتیکی جایگاه ژن DGAT1 و میزان ارتباط آن با تولید شیر در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران

صفحات

 صفحه شروع 185 | صفحه پایان 192

چکیده

 در سال های اخیر در طرح های نقشه یابی QTL مشخص شده است که یک ژن کاندید بالقوه (DGAT1) در انتهای سانترومری کروموزوم شماره 14 برای درصد چربی و تولید شیر وجود دارد. ژن DGAT1 با کد کردن آنزیم دی آسیل گلیسرول اسیل ترانسفراز (DGAT) نقش اصلی را در سنتز تری گلیسیرید و چربی شیر دارد. ایجاد یک جهش تک نوکلئوتیدی باعث تبدیل گوانین به آدنین در مولکول DNA, و منجر به جایگزینی آلانین به جای لیزین در آنزیم DGAT می گردد. وجود این جهش اثر زیادی روی تولید و ترکیب شیر دارد. در این پژوهش 398 نمونه خون از گاوهای هلشتاین استانهای تهران و اصفهان جمع آوری گردید, سپس استخراج DNA با استفاده از روش نمکی انجام پذیرفت. با انجام واکنش PCR یک قطعه 411 جفت بازی از اگزون شماره 8 این ژن تکثیر گردید. تعیین ژنوتیپ جمعیت با استفاده از تکنیک PCR-RFLP انجام شد. بر اساس نحوه برش آنزیم CfrI سه نوع ژنوتیپ KK, KA, AA مورد انتظار بود که, افراد KK تیپ وحشی هستند. افراد KA دارای یک آلل جهش یافته (A) و افراد AA دارای دو آلل جهش یافته هستند. نتایج این تحقیق نشان داد که 36 فرد دارای ژنوتیپ KK, 226 فرد دارای ژنوتیپ KA و 136 فرد دارای ژنوتیپ AA می باشند. بنابراین فراوانی آلل K برابر 0.37 و فراوانی آلل A برابر با 0.63 برآورد گردید. همچنین میزان اثر این ژن روی تولید شیر 305 روز در سطح 0.1 درصد معنی دار بدست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  خراتی کوپایی، ح.، و محمدآبادی، م.، و انصاری مهیاری، س.، و اسماعیلی زاده کشکوییه، ع.، و ترنگ، ع.، و نیک بختی، م. (1390). بررسی تنوع ژنتیکی جایگاه ژن DGAT1 و میزان ارتباط آن با تولید شیر در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران. پژوهش های علوم دامی ایران, 3(2), 185-192. https://sid.ir/paper/218252/fa

  Vancouver: کپی

  خراتی کوپایی حامد، محمدآبادی محمدرضا، انصاری مهیاری سعید، اسماعیلی زاده کشکوییه علی، ترنگ علیرضا، نیک بختی مهدی. بررسی تنوع ژنتیکی جایگاه ژن DGAT1 و میزان ارتباط آن با تولید شیر در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران. پژوهش های علوم دامی ایران. 1390 [cited 2023January30];3(2):185-192. Available from: https://sid.ir/paper/218252/fa

  IEEE: کپی

  خراتی کوپایی، ح.، محمدآبادی، م.، انصاری مهیاری، س.، اسماعیلی زاده کشکوییه، ع.، ترنگ، ع.، نیک بختی، م.، 1390. بررسی تنوع ژنتیکی جایگاه ژن DGAT1 و میزان ارتباط آن با تولید شیر در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران. پژوهش های علوم دامی ایران, [online] 3(2), pp.185-192. Available: https://sid.ir/paper/218252/fa.


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.