مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE) | سال:1382 | دوره:21 | شماره:ویژه نامه | صفحه شروع:67 | صفحه پایان:71

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

227

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی ریاضی هندسی شکل قوس فکی در بیماران با اکلوژن نرمال

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 71

چکیده

 سابقه و هدف: هدف از این بررسی دسترسی به یک Arch form ایده آل و نرمال در جامعه ایرانی و در نهایت رسیدن به الگوهای میانگین (Templates) برای فک بالا و پایین جهت فرم دادن Arch wire ها در کلینک و مقایسه آن با نژاد غیر ایرانی می باشد.مواد و روشها: بدین منظور 100 نمونه با اکلوژن نرمال, به دور از هرگونه دفورمیکی و ناهنجاریهای فکی-دندانی و درمان نشده (50 دختر و50 پسر) در محدوده سنی 18-14 سال انتخاب شدند. از هر نمونه قالبهای مطالعه تهیه و پس از ریختن قالب ها با گچ و لمیکس, ترسیم قالبها, و تعیین نقاط رفرانس, از هر یک از قالبها اکلوزوگرام تهیه گردید. در بررسی شکل و فرم یک منحنی بایستی نقاطی که این منحنی از آنها عبور کرده اند مشخص و با بررسی مختصات این نقاط بتوانیم در کل منحنی را بدست آورده و تجزیه و تحلیل نمائیم. جهت بدست آوردن مختصات نقاط مشخص شده در روی تریسینگهای اکلوزوگرام و تهیه scan از این تصاویر رسم شده بر روی کاغذ تریسینگ و با استفاده از برنامه نرم افزاری Adobe photo-shop در حافظه کامپیوتر برای ارزیابی محفوظ گردید.یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که منحنی های معادلات چند جمله ای درجه 4 نمایش مناسبی از شکل قوس دندانی با همبستگی بالاتر از 97% و انحراف استاندارد کمتر از 1 میلی متر را نشان داد. الگوهای نرمال ارایه شده با هیچکدام از اشکال قوس تجاری در دسترس تطابق خوبی نداشت. تفاوت فرم قوس دندانی بین مردان و زنان در اندازه قوس دندانی نه در شکل آن می باشد. تفاوت معنی داری در شکل و اندازه قوس دندانی فک بالا و پایین وجود دارد, فک بالا ابعاد بزرگتر و قوس قدامی با منحنی کمتری نسبت به فک پایین را نشان داد. نتیجه گیری: شکل آرک دندانی در افراد مختلف متفاوت بوده و هیچگونه اختلافی در فرم آرک دندانی بین زنان و مردان ملاحظه نگردید. ولی در شکل و اندازه آرک بالا و پایین اختلاف معنی داری ملاحظه شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID