مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش نامه اخلاق
سال:1394 | دوره:8 | شماره:28
صفحه شروع:99 | صفحه پایان:116

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

140

دانلود:

112

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: تحلیل و بررسی نظریه نفس الامری الزام های اخلاقی (عنوان عربی: دراسة لنظریة ذاتیة الإلزامات الأخلاقیة)

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 116

کلیدواژه

استاد صادق لاریجانی (کلیدواژه عربی: الإلزامات الأخلاقیةQ2
الاستاذ صادق لاریجانی)Q2

چکیده

  چکیده فارسی:تفاوت نگاه به سرشت بایستگی های اخلاقی, منشا تنوع نظریه هایی در این باب شده است. نظریه الزامات اخلاقی آیت الله لاریجانی یکی از آنهاست که به علت اعتقاد به معناداری و واقعیاتی نفس الامری, از سایر نظریه ها متمایز شده است. این مقاله ضمن تبیین دیدگاه ایشان و بررسی اجمالی سایر نظریه ها از نگاه خود ایشان, نظریه الزامات اخلاقی و عقلی را در سه حوزه معناشناسی, هستی شناسی و معرفت شناسی تحلیل و ارزیابی کرده است و ضمن اصرار بر اتقان و عدم تعارض بخش های مختلف این نظریه, نقدهایی بر آن وارد کرده است؛ انحصار عقل در ادراک, قابل تامل است و تاکیدهای قرآنی, روایی و فلسفی بر جایگاه عقل عملی و الزام و تدبیر آن نیز قابل توجه است. با توجه به جایگاه عقل در منابع مختلف و ترسیم دقیق آن, نحوه ادراک ما از احکام عقلی, نیازمند تفصیل بیشتری است که با لحاظ رویکرد مدرکیت عقل, توجیهات مقدر دیدگاه فوق, به سمت تعارضات پیش خواهد رفت؛ اما اگر نگاه به جایگاه عقل تغییر کند, تدقیق اندیشمندان و ازجمله خود استاد لاریجانی در نظریه الزامات اخلاقی و عقلی, مقدمه تسریع در روند رسیدن به نظریه ای جامع در باب نظریه اخلاقی اسلام خواهد شد. چکیده عربی:تفاوت النظر إلی طبیعة الإلزامات الأخلاقیة, کان سببا فی نشوء نظریات متنوعة فی هذا المجال, ومنها نظریة الإلزامات الأخلاقیة التی طرحها آیة الله لاریجانی, وهی تتمیز عن النظریات الاخری, بالاعتقاد بالمعنی وبالواقعیة الذاتیة. یقوم هذا البحث بشرح هذه النظریة ویبین سائر النظریات انطلاقا من رؤیته لها, ویسعی من خلال ذلک إلی تبیین وتقییم نظریة الإلزامات الأخلاقیة والعقلیة فی ثلاثة مجالات وهی جانب المعنی والجانب الوجودی والجانب المعرفی, مؤکدا علی اتقان وعدم وجود تعارض بین مختلف جوانب هذه النظریة, ثم انه وضعها علی بساط النقد والتقییم. إن انحصار العقل فی الادراک قضیة جدیرة بالتأمل, وتأکید القرآن والأحادث الشریفة والآراء الفلسفیة علی مکانة العقل العملی وإلزامه وتدبیره قضیة تلفت الانتباه. ونظرا إلی مکانة العقل فی المصادر المختلفة وتصویره علی نحو دقیق, لذلک فان ادراکنا للاحکام العقلیة یتطلب المزید من التفصیل حیث أن الاتجاه الذی یجعل الادراک للعقل, یسیر بالاستدلالات التی یفترضها الرأی المذکور نحو التعارض, ولکن اذا تغیرت النظرة إلی مکانة العقل فإن تدقیق المفکرین ومنهم الاستاذ لاریجانی نظریة فی الإلزامات الأخلاقیة والعقلیة ستکون مقدمة للاسراع فی عملیة التوصل إلی نظریة شاملة وجامعة فی حقل النظریة الأخلاقیة فی الإسلام.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی