Start: 1/31/2023 11:20:48 PMEnd: 1/31/2023 11:20:48 PM >> 714

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

193

دانلود:

76

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مشخصات ‎‎ پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش واگرای ناگهانی با بستر زبر

صفحات

 صفحه شروع 93 | صفحه پایان 93

چکیده

 حوضچه های آرامش با بازشدگی ناگهانی از جمله سازه های مستهلک کننده انرژی است که با ایجاد پرش هیدرولیکی بخش مهمی از انرژی آب را با عمق مزدوج کمتر ولی با طول بیشتری مستهلک می کنند. این سازه ها در شبکه های آبیاری و زهکشی کاربرد فراوانی دارند. از طرفی چون زبری می تواند هم باعث کاهش عمق پایاب مورد نیاز و هم طول پرش گردد و میزان تاثیر این ترکیب تاکنون مورد مطالعه قرارنگرفته است, این تحقیق انجام شد. در این مطالعه با انجام آزمایش هائی در یک فلوم نسبتا بزرگ به عرض 0.8 و طول 12 متر تاثیر زبری های بستر بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با واگرایی ناگهانی با نسبت بازشدگی 0.33 و در محدوده اعداد فرود بین 2 تا 10 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که حوضچه آرامش واگرای ناگهانی زبر, باعث ایجاد پرش نامتقارن قوی تر نسبت به پرش واگرای صاف شده, عمق مزدوج را به طور متوسط به میزان 53 درصد کاهش و راندمان پرش را نسبت به پرش کلاسیک به طور متوسط به میزان 25درصد افزایش داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی