مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

539

دانلود:

207

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره متوسطه

صفحات

 صفحه شروع 118 | صفحه پایان 134

چکیده

 هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره متوسطه است. روش تحقیق نیمه آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش عبارتند از کلیه دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه رشته انسانی ناحیه 1 شهر همدان در سال تحصیلی 90-1389 که تعداد کل آنها 520 نفر است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای دو کلاس به تعداد 70 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه استاندارد سنجش خودکارآمدی شرر و همکاران است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آزمون آمار استنباطی t مستقل, تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده است. یافته ها نشان داد که میزان تمرکز بر هدف, تعمق بر هدف, انگیزش درونی, مهارت حل مساله و خودارزشیابی دانش آموزانی که تحت آموزش مهارت های فراشناختی قرار داشتند از دانش آموزانی که فاقد این آموزش ها بودند, بیشتر است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  یوسف زاده، م.، و یعقوبی، ا.، و رشیدی، م. (1391). تاثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره متوسطه. روانشناسی مدرسه, 1(3), 118-134. https://sid.ir/paper/216700/fa

  Vancouver: کپی

  یوسف زاده محمدرضا، یعقوبی ابوالقاسم، رشیدی معصومه. تاثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره متوسطه. روانشناسی مدرسه. 1391 [cited 2023January30];1(3):118-134. Available from: https://sid.ir/paper/216700/fa

  IEEE: کپی

  یوسف زاده، م.، یعقوبی، ا.، رشیدی، م.، 1391. تاثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره متوسطه. روانشناسی مدرسه, [online] 1(3), pp.118-134. Available: https://sid.ir/paper/216700/fa.