مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,996

دانلود:

1,138

استناد:

8

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه مولفه های فراشناخت و ذهن آگاهی با باورهای وسواسی دانش آموزان

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 38

چکیده

 هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد فراشناخت و مولفه های ذهن آگاهی با باورهای وسواسی است. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان مقطع متوسطه تبریز در سال تحصیلی 1391-1390 تشکیل می دهد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای, 389 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه باورهای وسواسی (OBQ), پرسشنامه ذهن آگاهی پنج وجهی(FFMQ)  و فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت را تکمیل نمودند. نتایج همبستگی نشان داد تمام ابعاد فراشناخت با باورهای وسواسی رابطه مثبت و معنی دار دارد (P<0.01) اما از مولفه های ذهن آگاهی, توصیف تجارب درونی, عدم واکنش به تجارب درونی و عدم قضاوت به تجربه درونی رابطه منفی و معنی دار با باورهای وسواسی دارد (P<0.05). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نیز نشان داد متغیرهای کنترل ناپذیری افکار, خودآگاهی شناختی و توصیف تجارب درونی به طور معنی داری, 18.8 درصد از واریانس تغییرات باورهای وسواسی را تبیین می کنند (P<0.01).

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

باباپورخیرالدین، جلیل، پورشریفی، حمید، هاشمی، تورج، و احمدی، عزت اله. (1391). رابطه مولفه های فراشناخت و ذهن آگاهی با باورهای وسواسی دانش آموزان. روانشناسی مدرسه، 1(4)، 23-38. SID. https://sid.ir/paper/216673/fa

Vancouver: کپی

باباپورخیرالدین جلیل، پورشریفی حمید، هاشمی تورج، احمدی عزت اله. رابطه مولفه های فراشناخت و ذهن آگاهی با باورهای وسواسی دانش آموزان. روانشناسی مدرسه[Internet]. 1391؛1(4):23-38. Available from: https://sid.ir/paper/216673/fa

IEEE: کپی

جلیل باباپورخیرالدین، حمید پورشریفی، تورج هاشمی، و عزت اله احمدی، “رابطه مولفه های فراشناخت و ذهن آگاهی با باورهای وسواسی دانش آموزان،” روانشناسی مدرسه، vol. 1، no. 4، pp. 23–38، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/216673/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی