مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

778

دانلود:

257

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان خونریزی در اعمال جراحی فیوژن خلفی مهره های کمری با پیش داروی کلونیدین خوراکی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 9

چکیده

 زمینه: خونریزی حین عمل هر چند از جمله مسائل مهم در اعمال جراحی ستون فقرات است, ولی در مورد روش های کاهش و عوامل موثر بر آن بر خلاف اعمال جراحی آرتروپلاستی هیپ و زانو؛ در جراحی ستون فقرات مطالعات بسیار کمی انجام گرفته است. در این مطالعه ما تاثیر کلونیدین را بصورت پیش داروی خوراکی بر خونریزی حین عمل در اعمال جراحی فیوژن خلفی مهره های کمری تحت بیهوشی با پروپوفول و رمی فنتانیل مورد بررسی قرار دادیم.مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور, 30 بیمار کاندیدای فیوژن خلفی مهره های کمری بطور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. بیماران گروه مطالعه (گروه کلونیدین) 90-60 دقیقه قبل از بیهوشی قرص کلونیدین 200 میکروگرمی و بیماران گروه کنترل در همان زمان پلاسبو دریافت کردند. روش القا و نگهداری بیهوشی و فشار متوسط شریانی هدف برای هیپوتانسیون کنترله با رمی فنتانیل در دو گروه یکسان بود. دو گروه از جهات میزان خونریزی, دوز رمی فنتانیل تجویز شده در ساعت, تعداد بیمارانی که برای رسیدن به فشار متوسط شریانی هدف به نیتروگلیسرین نیاز بود (وقتی رمی فنتانیل کافی نبود), مدت عمل و رضایت جراح از یک فیلد عاری از خون با هم مورد مقایسه قرار گرفتند.یافته ها: بین دو گروه از نظر خصوصیات دموگرافیک مانند سن (p=0.115), جنس (p=0.349), وضعیت فیزیکی ASA (p=0.39), وزن (p=0.2) و مدت عمل (p=0.899) تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت. میزان خونریزی حین عمل و میزان رمی فنتانیل تجویز شده در ساعت در گروه کلونیدین بطور معنی داری (به ترتیب p کمتر از 0.002 و 0.001) کمتر از گروه کنترل بود. رضایت جراح بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت (p=0.169).نتیجه گیری: کلونیدین به صورت پیش داروی خوراکی می تواند موجب کاهش میزان خونریزی در اعمال جراحی فیوژن خلفی مهره های کمری, در سطح یکسان فشار متوسط شریانی با گروه کنترل شود. می توان استفاده از آن را به این منظور در اعمال جراحی پیچیده تر ستون فقرات نظیر جراحی برای دفورمیتی ستون فقرات که با خونریزی بیشتری همراه است مورد بررسی قرار داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  تقی پورانوری، زهرا، افشارفریدونیان، نادر، ایمانی، فرناد، سخایی، مژگان، علیجانی، بابک، و محسنی، مسعود. (1390). بررسی میزان خونریزی در اعمال جراحی فیوژن خلفی مهره های کمری با پیش داروی کلونیدین خوراکی. بیهوشی و درد، 1(4)، 1-9. SID. https://sid.ir/paper/216325/fa

  Vancouver: کپی

  تقی پورانوری زهرا، افشارفریدونیان نادر، ایمانی فرناد، سخایی مژگان، علیجانی بابک، محسنی مسعود. بررسی میزان خونریزی در اعمال جراحی فیوژن خلفی مهره های کمری با پیش داروی کلونیدین خوراکی. بیهوشی و درد[Internet]. 1390؛1(4):1-9. Available from: https://sid.ir/paper/216325/fa

  IEEE: کپی

  زهرا تقی پورانوری، نادر افشارفریدونیان، فرناد ایمانی، مژگان سخایی، بابک علیجانی، و مسعود محسنی، “بررسی میزان خونریزی در اعمال جراحی فیوژن خلفی مهره های کمری با پیش داروی کلونیدین خوراکی،” بیهوشی و درد، vol. 1، no. 4، pp. 1–9، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/216325/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی