مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آموزه های قرآنی | سال:1391 | دوره:- | شماره:16 | صفحه شروع:95 | صفحه پایان:118

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

214

دانلود:

100

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: بازخوانی پدیده اختلاف قرائات از نگاه نصر حامد ابوزید (عنوان عربی: إعاده النظر فی ظاهره اختلاف القراءات من وجهه نظر «نصر حامد أبو زید»)

صفحات

 صفحه شروع 95 | صفحه پایان 118

کلیدواژه

سبعه احرف (کلیدواژه عربی: القرآنQ3
سبعه أحرف)Q3

چکیده

 چکیده فارسی:دکتر نصر حامد ابوزید از دگراندیشان دینی است که در زمینه مسائل علوم قرآنی, از جمله پدیده اختلاف قرائات, دیدگاه هایی بعضا متفاوت از آرای پیشینیان عرضه کرده است. این مقاله بر آن است تا با بهره گیری از روش کتابخانه ای و اسنادی و با نگاهی تحلیلی سیر قرائت پژوهی ابوزید را مرور کرده و برخی چالش های موجود در آن را به نقد و ارزیابی بنشیند. وی اختلاف قرائات را در پیوند با سرشت الفاظ قرآن مورد مطالعه قرار داده, توجیه عقلی اختلافات قرائات را در دیدگاه اشاعره مبنی بر حدوث و قدم قرآن و توجیه نقلی آن را در احرف سبعه می جوید و ضمن اعتقاد به جواز قرائت به معنا, تثبیت قرائات را ناشی از دخالت تعصب قرشی می داند. دیدگاه های وی به دلیل تعارضات درون مجموعی و برون مجموعی مخدوش و گاهی نیز برگرفته از آرای مستشرقان است.   چکیده عربی:یعتبر الدکتور نصر حامد أبو زید من العلماء العلمانیین فی مجال الدین الذی فی حقل مباحث العلوم القرآنیه, و من هذه الحقول مسأله اختلاف القراءات حیث أن له رؤی یفرق بعضها عن آراء علماء السالفین. تستهدف الدراسه الراهنه عبر المنهج المکتبی والإسنادی مع نظره تحلیلیه معالجه مسیره دراسه أبو زید فی مجال القراءه و کذلک مناقشه الإشکالیات الموجوده فیها. إن أبا زید درس اختلاف القراءات متعلقه بألفاظ القرآن ویرتأی أن التبریر العقلی لاختلاف القراءات وفقا لاتجاه الأشاعره یبتنی علی حدوث القرآن و قدمه, کما یرتأی أن التبریر النقلی لاختلاف القراءات یقع فی الأحرف السبعه. و یعتقد أبو زید جواز القراءه بالمعنی و یری أن تثبیت القراءات ناجم عن العصبیه القرشیه. والحال أن کل هذه الآراء والاتجاهات مخدوشه و ذلک بسبب التعارضات الداخلیه والخارجیه التی بعضها مستفاده من أقاویل المستشرقین.  

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID