مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,476

دانلود:

366

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ریزازدیادی گیاهچه های تاتوره تماشایی (Datura innoxia) با استفاده از IAA و BA و افزایش محتوای تروپان آلکالوئید گیاهچه ها تحت تاثیر تیمار با پوترسین

صفحات

 صفحه شروع 355 | صفحه پایان 365

چکیده

 تاتوره تماشایی (Datura innoxia Mill.) از تیره سیب زمینی, حاوی تروپان آلکالوئیدهای ارزشمند دارویی است. دو تروپان آلکالوئید اصلی در این گیاه آتروپین و اسکوپولامین می باشند. در این بررسی با هدف افزایش تولید تروپان آلکالوئیدها در گیاهچه های باززایی شده تاتوره تماشایی, به مطالعه اثر پوترسین برون زا به عنوان یکی از پیش سازهای مسیر متابولیسم تروپان آلکالوئیدها پرداخته شده است. قطعات جداکشت به کار رفته شامل تک گره حاوی جوانه جانبی بود که از کشت رویانهای جنسی این گیاه در شیشه به دست آمد. به منظور بررسی شرایط تکثیر و ریزازدیادی گیاهچه, قطعات جداکشت در محیط کشت MS حاوی غلظتهای 0, 0.5, 1, 1.5, و 2 میلی گرم در لیتر ایندول استیک اسید (IAA) و همان غلظتها از بنزیل آدنین (BA) کشت داده شدند. برای تیمار گیاهچه های باززایی شده, قطعات جداکشت در محیط MS همراه با غلظتهای 0, 0.01, 0.02, 0.04 میلی مولار پوترسین انتقال یافت و فرصت کافی برای رشد گیاهچه ها داده شد. نتایج حاصل, تغییرات معنی داری در رشد اندام هوایی گیاه را در پاسخ به حضور همزمان دو هورمون IAA و BA نشان داد. همچنین با افزایش غلظت پوترسین برون زا, محتوای تروپان آلکالوئیدهای آتروپین و اسکوپولامین در اندام هوایی و ریشه گیاهچه های باززایی شده نسبت به شاهد به طور معنی داری افزایش یافت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  تشکری میانرودی، حنانه، کریمی، فرح، و تقی زاده، مسعود. (1390). ریزازدیادی گیاهچه های تاتوره تماشایی (Datura innoxia) با استفاده از IAA و BA و افزایش محتوای تروپان آلکالوئید گیاهچه ها تحت تاثیر تیمار با پوترسین. زیست شناسی ایران، 24(3)، 355-365. SID. https://sid.ir/paper/21589/fa

  Vancouver: کپی

  تشکری میانرودی حنانه، کریمی فرح، تقی زاده مسعود. ریزازدیادی گیاهچه های تاتوره تماشایی (Datura innoxia) با استفاده از IAA و BA و افزایش محتوای تروپان آلکالوئید گیاهچه ها تحت تاثیر تیمار با پوترسین. زیست شناسی ایران[Internet]. 1390؛24(3):355-365. Available from: https://sid.ir/paper/21589/fa

  IEEE: کپی

  حنانه تشکری میانرودی، فرح کریمی، و مسعود تقی زاده، “ریزازدیادی گیاهچه های تاتوره تماشایی (Datura innoxia) با استفاده از IAA و BA و افزایش محتوای تروپان آلکالوئید گیاهچه ها تحت تاثیر تیمار با پوترسین،” زیست شناسی ایران، vol. 24، no. 3، pp. 355–365، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/21589/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی