مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,854

دانلود:

3,025

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ساخت شناسی بافت کالبد تاریخی شهر یزد

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 87

چکیده

 «ساخت» از جمله مفاهیمی است که در سیستم بافت کالبد تاریخی شهر یزد جای پیگیری دارد. بافت, مقوله ای گسترده و بسیار پیچیده است. برای بحث درباره ساخت این سیستم لازم بود که بافت آن مطالعه شود. کثرت مطالب بافت سبب شد که در این مقاله صرفا به برخی از موارد آن- که با ساخت سروکار می یابد- اشاره شود. این پژوهش با رویکردی نظام مند یا سیستماتیک, حاصل مشاهدات و برداشت های مکرر و فراوان از بافت کالبد تاریخی شهر یزد و تحلیل آن است. در پژوهش از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شد. در این زمینه برای تدوین مبانی نظری پژوهش و ساخت مدل تحلیلی, تعریف مفهوم «ساخت» ارائه شد. با تعریف ساخت و استفاده از مدل نظری پیوند (مطرح در نظریه سیستم ها), طراحی مدل «پیوند ساخت» فراهم آمد. این مطالب, چارچوب نظری و مبانی این پژوهش را به منظور تالیف ساخت این سیستم شکل دادند. جمع بندی حاصل از بررسی ها نشان داد که ساخت این سیستم برایند ساخت های گوناگون زیرسیستم هایی چون کاربری اراضی, بخشه ها, سوپر بلوک ها, بلوک ها, دانه ها و رابطه آن ها با یکدیگر در محیط از یک سو, و ساخت های گوناگون این سیستم با سیستم های شامل و هم ارز و رابطه های آنها با یکدیگر در محیط از سوی دیگر است. ساخت بافت کالبد تاریخی شهر یزد از اصل سلسله مراتب تبعیت می کند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

بهزادفر، مصطفی، و نورمحمدزاده، حسین. (1390). ساخت شناسی بافت کالبد تاریخی شهر یزد. نامه معماری و شهرسازی، 3(6)، 71-87. SID. https://sid.ir/paper/215835/fa

Vancouver: کپی

بهزادفر مصطفی، نورمحمدزاده حسین. ساخت شناسی بافت کالبد تاریخی شهر یزد. نامه معماری و شهرسازی[Internet]. 1390؛3(6):71-87. Available from: https://sid.ir/paper/215835/fa

IEEE: کپی

مصطفی بهزادفر، و حسین نورمحمدزاده، “ساخت شناسی بافت کالبد تاریخی شهر یزد،” نامه معماری و شهرسازی، vol. 3، no. 6، pp. 71–87، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/215835/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

  • ثبت نشده است.