مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: طب مکمل | سال:1392 | دوره:3 | شماره:1 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:11

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

171

دانلود:

92

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر رویال ژلی خوراکی بر ادم سندرم پیش از قاعدگی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 11

چکیده

 مقدمه: بسیاری از زنان در دوره قبل از قاعدگی ممکن است با تغییرات روحی روانی و جسمی زیادی مواجه شوند که باعث محدودیت در پذیرش مسوولیت های روزمره زندگی, مشاغل خارج از منزل و کاهش کیفیت زندگی شود. یکی از تغییرات جسمی این دوره پیدایش ادم می باشد و پیشگیری از پیدایش آن که اولین قدم در کاهش سندرم پیش از قاعدگی است, از اهمیت بسزایی برخوردار است. امروزه از درمان های مکمل متعددی به منظور کاهش علائم مختلف سندرم پیش از قاعدگی از جمله ادم استفاده می گردد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رویال ژلی خوراکی بر ادم سندرم پیش از قاعدگی, انجام شد.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی سه سوکور با گروه کنترل بود. نمونه های مورد پژوهش 110 دختر مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی ساکن در خوابگاه های علوم پزشکی تهران بودند که به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل دو بخش مشخصات فردی و جدول پیش از قاعدگی 2005 بوده که در حین مداخله, بخش علامت ادم از نظر نشانه های: ورم پستان ها, نفخ, ادم و اضافه وزن به طور کلی در یک گزینه تحت عنوان علامت ادم در طول یک و دو سیکل قاعدگی به طور روزانه ثبت گردید. مداخله کپسول خوراکی رویال ژلی و دارونما به مدت 2 سیکل قاعدگی صورت گرفت.یافته ها: همگونی دو گروه از نظر مشخصات فردی و نمره ادم قبل از مداخله دو گروه مورد بررسی قرار گرفت و تفاوت معنی داری بین دو گروه موجود نبود, پس از مداخله در پایان سیکل اول (P<0.01) و پایان سیکل دوم قاعدگی (P<0.01) تفاوت معنی داری بین دو گروه رویال ژلی و دارونما مشاهده شد.نتیجه گیری: در این پژوهش تاثیر رویال ژلی خوراکی در کاهش میانگین نمره ادم سندرم پیش از قاعدگی مشهود بود. بنابراین این مداخله می تواند توسط تیم بهداشتی در مراکز درمانی و مراقبتی انجام گیرد. پیشنهاد می شود بررسی تاثیر رویال ژلی خوراکی بر سایر علائم سندرم پیش از قاعدگی نیز صورت گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID