مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

141

دانلود:

100

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین ارزش غذایی ارقام امید بخش جو بدون پوشینه مورد استفاده در تغذیه طیور

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 23

چکیده

 در این تحقیق ترکیبات شیمیایی (ماده خشک, انرژی خام, پروتئین خام, چربی خام, فیبر خام, خاکستر خام, عصاره عاری از ازت), قند, نشاسته و پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای مانند -b گلوکان (کل, محلول, غیر محلول) 10 رقم امید بخش جو بدون پوشینه مربوط به دو سال زراعی با استفاده از روش های استاندارد و کیت های آزمایشی (Megazyme) اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که ارقام جو بدون پوشینه حاصل از سال زراعی 1381 از نظر انرژی خام, پروتئین خام, خاکستر خام, نشاسته, قند کل, -b گلوکان محلول, غیر محلول دارای اختلاف معنی داری می باشند (p<0.05) و در بین این ارقام جو بدون پوشینه رقم امید بخش 5 (بیرجند) بالاترین انرژی خام ( 4.35کیلوکالری درگرم), پروتئین خام (16.65 درصد), چربی خام (1.86 درصد), قند محلول ( 4.92درصد), نشاسته (67.87 درصد) و کمترین الیاف خام ( 1.4درصد) را به خود اختصاص داده است. از نظر مقدار -b گلوکان کل رقم امید بخش  2(داراب) کمترین و رقم امید بخش 7 (کرمان) بالاترین مقدار -b گلوکان را دارا می باشند. از نظر -b گلوکان محلول رقم امید بخش 1 (کرج) با 1.44 درصد بالاترین و ارقام 5 (بیرجند) و 6 (یزد) کمترین آن را تشکیل می دهند و میانگین تغییرات بین 1.27- 0.83 درصد متفاوت است. رقم های امید بخش جو بدون پوشینه حاصل از سال زراعی 1383 از نظر انرژی خام, پروتئین خام, الیاف خام, خاکستر خام, عصاره عاری از ازت, قند کل, -b گلوکان محلول و غیر محلول دارای اختلاف معنی داری هستند (p<0.05). درمیان این ارقام های امید بخش رقم 10 (مغان) از نظر انرژی خام و رقم امید بخش 5 (بیرجند) از نظر پروتئین خام و نشاسته بالاترین و رقم امید بخش 10 (مغان) و و رقم امید بخش  6(یزد) به ترتیب کمترین الیاف خام و خاکستر خام را دارا هستند. در مقایسه دو سال زراعی 1383 و 1381 رقم های امید بخش جو بدون پوشینه حاصل از این دو سال, از نظر پروتئین خام, الیاف خام, خاکستر خام, عصاره اتری, قند محلول و نشاسته دارای اختلاف آماری معنی داری می باشند (p<0.05). بر اساس نتایج بدست آمده در مقایسه دو سال مورد نظر سال زراعی 1381 از نظر مقدار پروتئین خام و قند محلول بالاتر و از نظر الیاف خام, خاکستر خام و عصاره اتری نسبت به سال زراعی 1383 کمتر می باشد. این دوسال از نظر پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای -b گلوکان کل, محلول) دارای اختلاف آماری نمی باشند. با توجه به نتایج حاصل از آزمایش رقم امید بخش 6 (یزد) دارای ارزش غذایی مناسب و مقدار پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای کمتر نسبت به سایر اقام می باشد. و رقم های امید بخش 1 (کرج), 2 (داراب), 3 (اصفهان), 5 (بیرجند), 6 (یزد), 8 (اهواز) و 10 (مغان) دارای کمترین پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای هستند. لذا می توان به عنوان رقم های امید بخش مناسب برای سنتر ارقام جو بدون پوشینه با توجه به شرایط آب و هوای مختلف در کشور معرفی نمود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.