video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

239

دانلود:

41

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر تزریق داخل تخم مرغی سطوح مختلف نیتریت بر رشد و توسعه جنین و برخی از فراسنجه های خونی جوجه های تازه هچ شده

صفحات

 صفحه شروع 52 | صفحه پایان 59

چکیده

 در این مطالعه, اثر تزریق داخل تخم مرغی سطوح مختلف نیتریت سدیم (0, 0.042, 0.084 و 0.168 میلی گرم به ازای هر تخم مرغ) بر رشد و توسعه جنین و بعضی از فراسنجه های خونی جوجه های تازه هچ شده بررسی شد. تعداد 308 عدد تخم مرغ بارور برای این منظور استفاده شد. این تخم مرغ ها در روز هفتم جوجه درآوری به 4 گروه آزمایشی تقسیم شدند و سطوح مختلف نیتریت سدیم را به صورت محلول در آب مقطر دریافت کردند. آزمون کای اسکوار برای مقایسه آماری جوجه درآوری و تلفات جنین استفاده شد. نتایج فراسنجه های خونی بر پایهی طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 5 نمونه خونی برای هر یک مورد آنالیز قرار گرفتند. مقایسه میانگین تیمارها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح 5 درصد انجام شد. تزریق نیتریت سدیم تاثیری بر درصد جوجه درآوری و مرگ و میر نداشت (P>0.05). وزن جوجه های حاصل از تخم مرغ های تزریق شده با نیتریت سدیم پایین تر از وزن جوجه های تخم مرغ های شاهد بود (P<0.05). پروتئین کل خون جوجه های حاصل از تخم مرغهای تزریق شده با سطح 0.042 میلی گرم نیتریت سدیم به طور معنی داری پایین تر از مقدار مربوط به جوجه های حاصل از تخم مرغهای شاهد بود (P<0.05). همچنین در مقایسات مستقل, پروتئین تام خون جوجه های هچ شده از تخم مرغ های تزریق شده با نیتریت سدیم کمتر از مقدار مربوط به جوجه های شاهد بود (P<0.05). تفاوت معنی داری بین جوجه های تیمارهای مختلف برای کلسترول, تری گلیسرید, هماتوکریت و هموگلوبین خون مشاهده نشد (P>0.05). به طورکلی تزریق داخل تخم مرغی نیتریت سدیم تاثیری بر جوجه درآوری, مرگ و میر, کلسترول کل, تری گلیسرید, هماتوکریت و هموگلوبین خون جوجه های تازه هچ شده ندارد ولی پروتئین تام خون این جوجه ها را کاهش می دهد و منجر به کاهش وزن این جوجه ها می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی