مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

830

دانلود:

0

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر نیترات کلسیم بر الگوی الکتروفورزی پروتئین ها و میزان پروتئین های محلول جوانه های برنج در شرایط شوری

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 23

چکیده

 این تحقیق به منظور ارزیابی تاثیر کلسیم بر تغییرات الکتروفورزی پروتئین ها و میزان پروتئین های محلول جوانه های برنج تحت شرایط شوری انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار طراحی گردید. تیمارها شامل سطوح مختلف نیترات کلسیم (صفر, 1, 5, 10 میلی مولار و ماده کلات کننده کلسیم (EGTA) با غلظت 5 میلی مولار), سطح مختلف شوری (صفر, 50, 100, 150 میلی مولار کلرید سدیم) و دو رقم برنج (گرده و طارم) بود. پس از یک هفته میزان پروتئین های محلول گیاهچه و نیز الگوی cv [gook] الکتروفورزی آنها, درصد جوانی زنی, طول ریشه چی و ساقه چی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که شوری موجب تغییر الگوی الکتروفورزی پروتئین ها می شود, اما تاثیر نیترات کلسیم و EGTA  در غلظت های مختلف نمک, متفاوت است. همچنین مشخص شد که با افزایش غلظت نمک تا سقف 100 میلی مولار, میزان پروتئین های محلول در گیاهچه هر دو رقم کاهش یافت. لیکن در غلظت 150 میلی مولار نمک میزان پروتئین های محلول در گیاهچه هر دو رقم افزایش یافت و تقریبا به حد شاهد رسید. در تمام غلظت های نمک, میزان پروتئین های محلول در گیاهچه رقم گرده به طور معنی داری (1%) بیشتر از مقدار آن در رقم طارم بود. تیمار نیترات کلسیم و EGTA در هر دو رقم به ترتیب سبب افزایش و کاهش میزان پروتئین های محلول گردید. در هر دو رقم با افزایش غلظت نمک, درصد جوانه زنی, طول ریشه چی و ساقه چه کاهش معنی داری یافت. تیمار نیترات کلسیم در هر دو رقم سبب افزایش درصد جوانه زنی, طول ریشه چه و ساقه چه شد در صورتیکه ماده EGTA سبب تشدید اثرات شوری و کاهش درصد جوانه زنی, طول ریشه چه و ساقه چه گردید.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  امین پناه، هاشم، سروش زاده، علی، و جلالی جواران، مختار. (1383). اثر نیترات کلسیم بر الگوی الکتروفورزی پروتئین ها و میزان پروتئین های محلول جوانه های برنج در شرایط شوری. زیست شناسی ایران، 17(1)، 11-23. SID. https://sid.ir/paper/21499/fa

  Vancouver: کپی

  امین پناه هاشم، سروش زاده علی، جلالی جواران مختار. اثر نیترات کلسیم بر الگوی الکتروفورزی پروتئین ها و میزان پروتئین های محلول جوانه های برنج در شرایط شوری. زیست شناسی ایران[Internet]. 1383؛17(1):11-23. Available from: https://sid.ir/paper/21499/fa

  IEEE: کپی

  هاشم امین پناه، علی سروش زاده، و مختار جلالی جواران، “اثر نیترات کلسیم بر الگوی الکتروفورزی پروتئین ها و میزان پروتئین های محلول جوانه های برنج در شرایط شوری،” زیست شناسی ایران، vol. 17، no. 1، pp. 11–23، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/21499/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )