مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

551

دانلود:

243

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اعتباریابی آمادگی فرصت یابی حرفه ای مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی

صفحات

 صفحه شروع 199 | صفحه پایان 224

چکیده

 تجهیز شدن به مهارت های فرصت یابی حرفه ای منجر به سازگاری بیشتر با تغییرات امروزی مسیر شغلی, بهبود شایستگی تصمیم گیری مسیر شغلی و در نهایت زندگی معنادارتر در قرن 21 می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی, پایایی و روایی مقیاس آمادگی فرصت یابی حرفه ای که به سبک رویکرد تصادفی برنامه ریزی شده میشل و کرومبولتز انجام شد. در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی, با روش نمونه گیری خوشه ای 185 نفر از دانشجویان دانشکده پزشکی کرمان انتخاب شدند. الگوریتم تحلیل داده ها به روش حداقل مربعات جزئی که شامل: بررسی مدل های اندازه گیری (آلفا کرونباخ, پایایی ترکیبی, روایی همگرا و واگرا) و برازش مدل ساختاری (ضرایب بار عاملی, معناداری ضرایب مسیر و ضریب تعیین, شاخص پیش بینی مدل, نیکوی برازش) است که جهت ارزیابی پنج مولفه انعطاف پذیری, خوش بینی, ریسک پذیری, پشتکار و کنجکاوی مقیاس آمادگی فرصت یابی حرفه ای مورد استفاده قرار گرفت. برازش هر دو بخش الگوریتم داده ها و نتایج حاصله از تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان دهنده مطلوبیت و قابل قبول بودن ساختار مکنون در سطح شاخص ها و مولفه ها بود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که نسخه فارسی پرسشنامه آمادگی فرصت یابی حرفه ای, در جامعه دانشگاهی اعتبار و روایی سازه خوبی دارد و می توان از آن برای سنجش و شناسایی میزان مهارت های فرصت یابی حرفه ای و تسهیل در فهم تاثیر حوادث تصادفی بر رفتار انتخاب شغل (رشته) بهره گرفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  طباطبائی، سیدسجاد، و لسانی، مهدی. (1395). اعتباریابی آمادگی فرصت یابی حرفه ای مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی. اندازه گیری تربیتی، 7(26 )، 199-224. SID. https://sid.ir/paper/214532/fa

  Vancouver: کپی

  طباطبائی سیدسجاد، لسانی مهدی. اعتباریابی آمادگی فرصت یابی حرفه ای مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی. اندازه گیری تربیتی[Internet]. 1395؛7(26 ):199-224. Available from: https://sid.ir/paper/214532/fa

  IEEE: کپی

  سیدسجاد طباطبائی، و مهدی لسانی، “اعتباریابی آمادگی فرصت یابی حرفه ای مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی،” اندازه گیری تربیتی، vol. 7، no. 26 ، pp. 199–224، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/214532/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی