مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

557

دانلود:

394

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

یکپارچه سازی زنجیره تأمین و تأثیر آن بر پایداری توسعه صادرات و بازاریابی در صنعت گردشگری با تکیه بر نقش آژانس ها (مطالعه ای در آژانس های مسافرتی شهر تبریز)

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 15

چکیده

 امروزه توجه به گردشگری به عنوان یکی از بخش های مهم و تأثیرگذار در اقتصاد جهان و کشورها به سرعت در حال گسترش است. محیط به شدت رقابتی صنعت, بنگاه های فعال در زمینه گردشگری را وادار می کند تا به دنبال روش های جدیدی برای بهبود مزیت های رقابتی خود باشند و مدیریت زنجیره تأمین گردشگری اثربخش, یکی از استراتژی هایی است که بنگاه های فعال در زمینه گردشگری می توانند برای افزایش مزیت رقابتی خود مورد استفاده قرار دهند. مقاله حاضر به بررسی "یکپارچه سازی زنجیره تأمین و تأثیر آن بر پایداری توسعه صادرات و بازاریابی در صنعت گردشگری "به عنوان عاملی برای رونق تولید گردشگری و افزایش گردشگران ورودی و اهمیت درآمدزایی آن می پردازد. جامعه هدف این پژوهش کارمندان آژانس های مسافرتی شهر تبریز با استفاده از جدول مورگان و به صورت نمونه گیری خوشه ای می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش مشخص گردید که متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین67 درصد متغیر وابسته پایداری توسعه صادرات و60 درصد متغیر وابسته بازاریابی در صنعت گردشگری را می تواند پیش بینی کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سروری لاله، هما، قره بیگلو، حسین، و آب چر، بهجت. (1398). یکپارچه سازی زنجیره تأمین و تأثیر آن بر پایداری توسعه صادرات و بازاریابی در صنعت گردشگری با تکیه بر نقش آژانس ها (مطالعه ای در آژانس های مسافرتی شهر تبریز). جغرافیایی فضای گردشگری، 8(32 )، 1-15. SID. https://sid.ir/paper/214363/fa

  Vancouver: کپی

  سروری لاله هما، قره بیگلو حسین، آب چر بهجت. یکپارچه سازی زنجیره تأمین و تأثیر آن بر پایداری توسعه صادرات و بازاریابی در صنعت گردشگری با تکیه بر نقش آژانس ها (مطالعه ای در آژانس های مسافرتی شهر تبریز). جغرافیایی فضای گردشگری[Internet]. 1398؛8(32 ):1-15. Available from: https://sid.ir/paper/214363/fa

  IEEE: کپی

  هما سروری لاله، حسین قره بیگلو، و بهجت آب چر، “یکپارچه سازی زنجیره تأمین و تأثیر آن بر پایداری توسعه صادرات و بازاریابی در صنعت گردشگری با تکیه بر نقش آژانس ها (مطالعه ای در آژانس های مسافرتی شهر تبریز)،” جغرافیایی فضای گردشگری، vol. 8، no. 32 ، pp. 1–15، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/214363/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی