Start: 1/31/2023 11:41:48 PMEnd: 1/31/2023 11:41:49 PM >> 887

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,422

دانلود:

533

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری شهرستان اهر با استفاده از مدل SWOT-QSPM

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 42

چکیده

 شهرستان اهر در شمال غرب کشور, با توجه به پتانسیل های شاخص و متنوع گردشگری, در صورت برنامه ریزی های کارشناسانه, این توانایی را دارد که به یکی از قطب های گردشگری کشور به ویژه در حوزه گردشگری نو تبدیل شود. نظر به این که دستیابی به این هدف به رشد و توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی در منطقه منجر می گردد, در این پژوهش ساختار گردشگری شهرستان اهر با ارزیابی پتانسیل ها, ضعف ها, فرصت ها و تهدیدهای منطقه با استفاده از مدل SWOT, بررسی شد. نتایج تحلیل SWOT, نشان داد که از دید سه گروه مورد بررسی شامل مردم میزبان, مسوولین و گردشگران, قوت ها, ضعف ها, فرصت ها و تهدیدهای گردشگری منطقه به ترتیب دارای میانگین ضریب نهایی 2.6422, 2.5645, 2.6957 و 2.8807 می باشند که طبق نمودار حاصل شده, راهبردهای ST, WT, SO و WO به ترتیب بیشترین مساحت را به خود اختصاص دادند. این نشان می دهد که وضعیت نهایی راهبردی منطقه بیشتر به سوی راهبردهای تنوع یعنی بهره گیری از پتانسیل های بالای منطقه در راستای غلبه بر تهدیدهای احتمالی تمایل دارد که در برنامه ریزی های مربوط بایستی بیشترین تمرکز بر این بخش معطوف گردد. اولویت بندی سری راهبردهای موجود با ماتریس QSPM, نشان داد که در میان سری راهبردهای تنوع, راهبردهای ST4, در میان راهبردهای تدافعی, راهبردهای WT4, در میان سری راهبردهای رقابتی, راهبردهای SO7 و در میان راهبردهای بازنگری, راهبردهای WO2, به ترتیب با امتیاز نهایی جذابیت 12.74, 12.59, 13.03 و 12.64 به عنوان پر اولویت ترین راهبردها مطرح می باشند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی