مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

475

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش بر اضطراب اجتماعی

صفحات

 صفحه شروع 127 | صفحه پایان 150

کلیدواژه

حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش (EMDR)Q3

چکیده

 هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش (EMDR) بر اضطراب اجتماعی و علائم ترس, اجتناب, برانگیختگی فیزیولوژیکی و ترس از ارزیابی منفی انجام شد.روش: دراین پژوهش با روش نمونه گیری خوشه ای 24 نفز از مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد که بر اساس ملاک های DSM-IV-TR تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی گرفته بودند, انتخاب شدند و در دو گروه 12 نفره آزمایش و کنترل (5 زن و 7 مرد در هر گروه) جای گرفتند. در ابتدا هر دو گروه با پرسش نامه های فوبی اجتماعی و مقیاس ترس از ارزیابی منفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش در 5 جلسه 90 دقیقه ای درمان به شیوه EMDR شرکت کردند. در پایان دو گروه دوباره پرسش نامه ها را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و تحلیل کواریانس استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد بین میانگین اضطراب اجتماعی, اجتناب, ترس و برانگیختگی فیزیولوژیکی قبل و بعد از مداخله در گروه آزمایش تفاوت معنی داری وجود دارد (p<0.001) اما بین میانگین ترس از ارزیابی منفی قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی داری مشاهده نشد. همچنین بعد از حذف اثر متغیر سن و اضطراب اجتماعی, اجتناب, ترس, برانگیختگی فیزیولوژیکی و ترس از ارزیابی منفی قبل از مداخله مشاهده شد. که تفاوت معنی داری بین دو گروه در اضطراب اجتماعی, اجتناب و ترس وجود دارد (p<0.001) اما بین برانگیختگی فیزیولوژیکی و ترس از ارزیابی دو گروه, تفاوتی مشاهده نشد.نتیجه گیری: روش درمانی EMDR بر کاهش اضطراب اجتماعی و اجتناب و ترس ناشی از آن موثر است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.