مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

906

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقادیر ویژه و انرژی گراف های صحیح دوار

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 56

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 یک گراف دوار نامیده می شود اگر گراف کیلی یک گروه دوری باشد، یعنی ماتریس مجاورت آن دوار باشد. فرض کنید D مجموعه ای از شمارنده های مثبت و محض از عدد صحیح <n1 باشد. گراف دوار صحیح ICGn (D) دارای مجموعه رئوسZn  و مجموعه یال های E(ICGn (G))={{a,b}; gcd (a-b, n)ÎD} است. فرض کنید n=p1 p2...pk m، جایی که p1،...،pk  اعداد اول متمایز هستند و .gcd (p1⋯pk, m)=1 مساله باز مطرح شده در مقاله [A. Ilic, The energy of unitary Cayley graphs, Linear Algebra Appl., 431 (2009) 1881-1889] در خصوص محاسبه انرژی گراف دوار صحیح ICGn (D) برای وقتی که D={p1,p2,…,pk} است به طور کامل حل شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مولا حاجی آقایی، محسن. (1391). مقادیر ویژه و انرژی گراف های صحیح دوار. مجله بین المللی ترکیبات، 1(3)، 47-56. SID. https://sid.ir/paper/213778/fa

  Vancouver: کپی

  مولا حاجی آقایی محسن. مقادیر ویژه و انرژی گراف های صحیح دوار. مجله بین المللی ترکیبات[Internet]. 1391؛1(3):47-56. Available from: https://sid.ir/paper/213778/fa

  IEEE: کپی

  محسن مولا حاجی آقایی، “مقادیر ویژه و انرژی گراف های صحیح دوار،” مجله بین المللی ترکیبات، vol. 1، no. 3، pp. 47–56، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/213778/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی