مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

608

دانلود:

137

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خوارق عادات و انواع آن در تصوف اسلامی

صفحات

 صفحه شروع 18 | صفحه پایان 57

چکیده

 پرداختن به مساله خوارق عادات و بحث درباره انواع افعال ناقض عادت, یکی از مباحث رایج در میان اهل تصوف بوده است. این موضوع در عرفان و تصوف اسلامی به صورت مساله کرامات نمودی ویژه پیدا کرده است. در میان مساﺋل متعددی که در عرفان اسلامی مطرح می باشند, و در بین احوال و آثاری که آن ها را از آن اولیا دانسته اند, کرامات مشکل ترین آن هاست. پیچیدگی این موضوع به گونه ای است که در صورت عدم آشنایی کامل با آن, کرامات اولیا اموری مستحیل به نظر خواهند آمد؛ و به صرف عقل گریز بودن این افعال, به آسانی به انکار آن ها می توان پرداخت. کرامت, بحثی دراز دامن به دنبال دارد و بدون پرداختن به زوایای مختلف آن, امکان دست یافتن به تصوری روشن از این موضوع محال می نماید. یکی از این زوایا که در حکم مقدمه ای جهت ورود به مبحث کرامات به حساب می آید مساله انواع خوارق عادات است. اهل طریقت از سه دیدگاه ویژه به بررسی خوارق عادات پرداخته اند و انواعی برای آن ارائه نموده اند. این انواع در ظاهر یکسان و شبیه به یکدیگر به نظر می رسند. آن چه این اقسام را از یکدیگر متمایز می سازد, ماهیت و قصد اصلی از اظهار آن هاست. موقوف بودن این تفاوت و تمایز به باطن و محتوا, سبب گردیده است تا حد و مرز میان برخی از این انواع نسبت به یکدیگر کاملا روشن نباشد. بررسی انواع خوارق عادات و توضیح در باب هریک از این اقسام, از جمله راه هایی است که کمک می نماید تا حدود و ثغور این انواع نسبت به یکدیگر مشخص شود. علاوه بر این, به نظر می رسد قصد اصلی از طرح مساله انواع خوارق عادات در تصوف اسلامی, به منظور تبیین هرچه بهتر و توضیح هرچه روشن تر کرامات و مشخص ساختن وجوه تمایز آن نسبت به دیگر انواع بوده است. در این مقاله, سعی بر آن است تا به شیوه ای منظم و سامان یافته به معرفی انواع خوارق عادات و ترسیم خطوط کلی هر یک از این اقسام پرداخته شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.