مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات فرهنگ - ارتباطات | سال:1392 | دوره:14 | شماره:22 (مسلسل 54) | صفحه شروع:181 | صفحه پایان:205

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

522

دانلود:

233

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران (فرصت ها، چالش ها، آسیب شناسی و راهبردها)

صفحات

 صفحه شروع 181 | صفحه پایان 205

چکیده

 جمهوری اسلامی ایران در سه دهه اخیر به دلیل تعقیب آرمان های انقلابی, تضادهای ایدئولوژیک با شرق و غرب و نیز تفاوت های رفتاری در حوزه سیاست خارجی, همواره آماج بیشترین حمله های رسانه ای و تبلیغاتی در افکارعمومی بین المللی بوده است (پروژه های اسلام هراسی, شیعه هراسی و ایران هراسی), اما متاسفانه نقشه راه مناسبی برای مقابله با این هجمه ها نداشته و این در حالی است که کم کاری در این زمینه و عدم انعکاس سیاست های داخلی و خارجی کشورمان به ملل جهان با استفاده از ابزارهای مناسب باعث شده زمینه برای سوء استفاده بسیاری از رسانه های توجیه شده کشورها و سازمان های جهانی فراهم شود که به هر شکلی که مایل باشند در ساختن افکارعمومی جهان علیه ما وارد عمل گردند. از این رو در مقاله پیش رو که حاصل گفتگوهای عمقی با جمعی از کارشناسان رسانه و دیپلماسی است, سعی شد ساختار دیپلماسی رسانه ای ایران مورد بررسی و موشکافی قرار گرفته, عملکرد آن آسیب شناسی شده و ظرفیت های مورد نیاز شناسایی شوند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID