مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

663

دانلود:

191

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش ناقلهای تراوشی در مقاومت Pseudomonas aeruginosa به فلوروکینولونها

صفحات

 صفحه شروع 231 | صفحه پایان 239

چکیده

 پمپ های تراوشی (efflux) وابسته به نیروی محرکه پروتونی نقش مهمی در مقاومت چند دارویی باکتری Pseudomonas aeruginosa  دارند. 23 سویه دارای مقاومت چند دارویی از 104 سویه بیمارستانی برای کار انتخاب شد. MIC آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین, افلوکساسین, سفتازیدیم, سفتریاکسون, جنتامیسین, آمیکا سین و اتیدیوم بروماید تعیین شد. آزمایش MICs در حضور ترکیب پروتونوفور کربونیل سیانید -m کلروفنیل هیدرازون (CCCP), تکرار شد. سطح تراوش فعال در سویه ها با روش  accumulation(تجمع) اتیدیوم بروماید اندازه گیری شد و میزان اختصاصی بودن تراوش نیز با سنجش تجمع آنتی بیوتیک های فلوروکینولون انجام گرفت. با روش PCR سیستم تراوشی ذاتی mexAB-oprM از سویه ها تکثیر گردید. میزان MIC آنتی بیوتیک ها در حضور  CCCPحداقل در یک رقت کاهش یافت. سنجش تجمع اتیدیوم بروماید, حضور مکانیزم تراوش فعال را در سویه های بیمارستانی P. aeruginosa  اثبات کرد و تست تجمع فلوروکینولون ها نشان داد که مکانیزم تراوش در این سویه ها طیف وسیعی از ترکیبات دارویی غیر مشابه را در بر می گیرد. PCR ثابت کرد که 17% از این سویه ها سیستم تراوشی, mexAB–oprM  را بر روی ژنوم خود دارند. مقایسه نتایج PCR با سایر نتایج نشان دهنده آن است که سویه های بالینی مورد مطالعه نه تنها سیستم تراوشی mexAB-oprM بیان شده در سویه های وحشی را دارند بلکه سویه ها به سایر پمپ های تراوشی نیز مجهز هستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رحمانی بادی، آزاده، عبدی عالی، احیا، فلسفی، طاهره، و فلاحی، زهرا. (1387). نقش ناقلهای تراوشی در مقاومت Pseudomonas aeruginosa به فلوروکینولونها . زیست شناسی ایران، 21(2)، 231-239. SID. https://sid.ir/paper/21265/fa

  Vancouver: کپی

  رحمانی بادی آزاده، عبدی عالی احیا، فلسفی طاهره، فلاحی زهرا. نقش ناقلهای تراوشی در مقاومت Pseudomonas aeruginosa به فلوروکینولونها . زیست شناسی ایران[Internet]. 1387؛21(2):231-239. Available from: https://sid.ir/paper/21265/fa

  IEEE: کپی

  آزاده رحمانی بادی، احیا عبدی عالی، طاهره فلسفی، و زهرا فلاحی، “نقش ناقلهای تراوشی در مقاومت Pseudomonas aeruginosa به فلوروکینولونها ،” زیست شناسی ایران، vol. 21، no. 2، pp. 231–239، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/21265/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی