The process cannot access the file 'e:\log\f.14010707.log' because it is being used by another process.

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات رسانه ای | سال:1390 | دوره:6 | شماره:15 | صفحه شروع:95 | صفحه پایان:110

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,274

دانلود:

473

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جایگاه تکنولوژی های نوین ارتباطی (مدارس هوشمند) در آموزش و پرورش

صفحات

 صفحه شروع 95 | صفحه پایان 110

چکیده

 در روش مدرن آموزش به دلیل همراهی تکنولوژی اطلاعات و شبکه رسانه ای منابع و محتوای آموزشی در اختیار یادگیرندگان از حالت تک بعدی به حالت چند منبعی گسترش یافته است در نظام متداول آموزشی مدرسه ای هر آنچه که آموزانده و آموخته می شود مکالماتی عموما یک سویه غیرتفاهمی و رسمی است که از معلم روانه شاگرد می شود و شاگردان موظف به حفظ همان مفاهیم و ارائه آن در جلسه امتحان هستند دنیای ذهنی دانش آموزان تحت تعلیم نظام آموزش سنتی به مراتب محدودتر و بسته تر از تصویر ذهنی است که دانش آموزان در روش نوین آموزشی دریافت می کنند دانش آموزانی که در شرایط جدید و با بهره گیری از نرم افزارها اینترنت و جهان آموزش های چندرسانه ای فرایند یادگیری را طی می کند از اطلاعات وسیعتر و بالاتری برخوردار است و به دلیل تنوع منابع و محتوای آموزشی که در اختیار دارد توانایی بیشتری برای انتخاب پیدا می کند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID