مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات رسانه ای | سال:1394 | دوره:10 | شماره:28 | صفحه شروع:9 | صفحه پایان:24

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

399

دانلود:

110

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر ویژگی های روان شناختی در شکل گیری استرس تکنولوژی مورد مطالعه: کاربران گوشی های هوشمند

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 24

چکیده

 گوشی های هوشمند به یکی از ضروریات زندگی مردم تبدیل شده اند. این تحقیق به بررسی ارتباط بین ویژگی های روانی و استفاده اجباری و استرس تکنولوژی پرداخته است. داده های پژوهش از طریق پرسش نامه استاندارد میان 647 نفر از استفاده کنندگان گوشی های هوشمند در شهر تهران بدست آمده است و برای بررسی نتایج از نرم افزارهای لیزرل و اس پی اس اس استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داده است که استفاده اجباری از گوشی های هوشمند و تکنواسترس به طور مستقیم با ویژگی های روانی از جمله منبع کنترل, اضطراب تعامل اجتماعی و نیاز به لمس در ارتباط است. ولی رابطه بین مادی گرایی و استفاده اجباری از گوشی های هوشمند مورد تایید قرار نگرفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID