مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

742

دانلود:

234

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه اثر مهار کنندگی پروتیئنهای ممانعت کننده فعالیت آنزیم پلی گالاکتوروناز در واریته درخشان گیاه لوبیا و تعیین توالی ژن کد کننده آن

صفحات

 صفحه شروع 126 | صفحه پایان 137

کلیدواژه

چکیده

 در این تحقیق, تاثیر مهار کنندگی PGIP استخراج شده از هیپوکتیل گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) واریته درخشان روز آنزیم پلی گالاکتوروناز جدایه F15 قارچ Fusarium oxysporum (با شدت بیماری زایی زیاد) مورد بررسی قرارگرفت. نتایج حاصله نشان داد که این PGIP قادر است به میزان 54.5 درصد فعالیت آنزیم PG جدایه فوق را مهار نماید. با توجه به این نتایج جهت بررسی توان ژن PGIP این واریته اقدام به تکثیر, کلون کردن, تعیین توالی و مقایسه آن با توالی ژنهای مشابه گزارش شده, گردید. این مقایسه نشان داد که طول ژن کامل PGIP در این واریته (درخشان) برابر 1029 bp با محتوای GC برابر 15, 50 درصد بوده که با توجه به (Open reading ORF frame) موجود در آن میتواند یک پلی پپتید بطول 342 اسید آمینه راکد نماید. برای اطمینان از صحت توالی بدست آمده علاوه بر استفاده از آنزیم pfu برای تکثیر ژن مربوطه, تعیین توالی این ژن نیز در دو جهت انجام گرفت. توالی فوق برای تعیین تطابق با توالی ژنهای موجود در بانکهای اطلاعاتی PDB, DDBJ, EMBL, GeneBank مورد استفاده قرارگرفت. نتایج حاصله نشان داد که توالی DNA این ژن با توالی ژن PGIP-1 از لوبیای واریته Saxa به میزان صددرصد مشابهت دارد. همچنین مقایسه این توالی با توالی PGIP-2 از لوبیای واریته Pinto نشان داد که توالی ژن PGIP واریته درخشان علاوه بر اضافه داشتن 27 نوکلئوتید در ابتدای ژن, در تعداد 26 نوکلئوتید در طول ژن نیز با توالی PGIP-2 اختلاف دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حسین زاده کلاگر، اباصلت، زمانی، محمدرضا، و مطلبی، مصطفی. (1383). مطالعه اثر مهار کنندگی پروتیئنهای ممانعت کننده فعالیت آنزیم پلی گالاکتوروناز در واریته درخشان گیاه لوبیا و تعیین توالی ژن کد کننده آن. زیست شناسی ایران، 17(2)، 126-137. SID. https://sid.ir/paper/21180/fa

  Vancouver: کپی

  حسین زاده کلاگر اباصلت، زمانی محمدرضا، مطلبی مصطفی. مطالعه اثر مهار کنندگی پروتیئنهای ممانعت کننده فعالیت آنزیم پلی گالاکتوروناز در واریته درخشان گیاه لوبیا و تعیین توالی ژن کد کننده آن. زیست شناسی ایران[Internet]. 1383؛17(2):126-137. Available from: https://sid.ir/paper/21180/fa

  IEEE: کپی

  اباصلت حسین زاده کلاگر، محمدرضا زمانی، و مصطفی مطلبی، “مطالعه اثر مهار کنندگی پروتیئنهای ممانعت کننده فعالیت آنزیم پلی گالاکتوروناز در واریته درخشان گیاه لوبیا و تعیین توالی ژن کد کننده آن،” زیست شناسی ایران، vol. 17، no. 2، pp. 126–137، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/21180/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی