مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: ادب عربی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) | سال:1389 | دوره:1 | شماره:2 | صفحه شروع:21 | صفحه پایان:40

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

351

دانلود:

110

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

«الا» استثنائیه از نگاه رضی و جامی

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 40

چکیده

 مقاله حاضر با تکیه بر دو شرح مهم «کافیه» - شرح رضی و شرح جامی - به بحث پیرامون استثنا و رکن اصلی آن یعنی مستثنی می پردازد. آنچه در این مقاله, مورد نظر بوده است تدفیق نظر در منابع گذشته, بازخوانی آن ها و استفاده از کتب مرجع در جهت عمق بخشیدن به یادگیری زبان عربی و فهم فلسفه های گرامری این زبان زنده است. نگارندگان درصددند با ذکر نمونه هایی از این فلسفه ها و تعلیل های نحوی, توجه خواننده را به این موضوع جلب نمایند که می توان آموزش زبان را با فلسفه آن درآمیخت تا یادگیری زبان, آسان و عیمق شده, معیارهای ساختار کلام از این تعلیل ها استخراج گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID