Start: 2/3/2023 6:32:06 AMEnd: 2/3/2023 6:32:07 AM >> 611

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

351

دانلود:

24

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر تناوب زراعی بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد گندم (.Triticum aestivum L)

صفحات

 صفحه شروع 318 | صفحه پایان 329

چکیده

 به منظور مطالعه پویایی جمعیت علف های هرز گندم تحت تاثیر تناوب های زراعی مختلف در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی جلگه رخ در سال زراعی 89-1388 روی پروژه پنج ساله با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار شامل هشت نظام تناوبی: 1) کشت مداوم گندم 2) گندم- گندم- گندم- کلزا- گندم 3) گندم- چغندرقند- گندم- چغندرقند- گندم 4) گندم- سیب زمینی- گندم- سیب زمینی- گندم 5) گندم- سیب زمینی- گندم- کلزا- گندم 6) گندم- چغندرقند- گندم- سیب زمینی- گندم 7) گندم- ذرت علوفه ای- گندم- سیب زمینی- گندم 8) گندم- ذرت علوفه ای- گندم- چغندرقند- گندم انجام شد. به منظور مقایسه جمعیت و زیست توده علف های هرز از تیمارهای مورد آزمایش نمونه برداری در چهار مرحله رشدی گندم شامل آغاز: پنجه دهی, ساقه دهی, سنبله دهی و مرحله شیری دانه به همراه یادداشت برداری های لازم شامل شناسایی علف های هرز در سطح گونه, تعداد علف های هرز, وزن تر و وزن خشک علف های هرز و همچنین عملکرد دانه گندم برای تیمارهای تناوب زراعی به صورت جداگانه انجام شد. نتایج تجزیه واریانس تناوب زراعی بر تراکم علف های هرز و وزن زیست توده علف های هرز در هر چهار مرحله نمونه برداری در سطح یک درصد معنی دار بود. بیشترین وزن زیست توده علف های هرز در مرحله سوم هم زمان با سنبله دهی گندم بود و بیشترین وزن خشک علف های هرز در هر چهار مرحله در تناوب زراعی, کشت مداوم گندم و کمترین آن در تناوب 5 و بالاترین تراکم علف های هرز طی چهار مرحله نمونه برداری در تناوب های زراعی 7, 3 و 6 مشاهده شد. عملکرد دانه گندم کلیه تیمارهای تناوبی از افزایش معنی داری نسبت به کشت مداوم گندم بر خوردار بودند و عملکرد تک کشتی گندم, کمتر از عملکرد دانه گندم در شرایط تناوبی آن بود. تراکم, تنوع و وزن زیست توده بیشتر علف های هرز تناوب زراعی کشت مداوم گندم در مقایسه با سایر تناوب های زراعی می تواند تا حد زیادی در کاهش عملکرد دانه گندم این تناوب موثر باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی